Hoppa till innehåll

Soldater läser kartan i vinterskogen

Ledarutbildning

De underofficerare och reservofficerare som fått ledarutbildning utbildas att leda krigstida trupper.

Kärnan i ledarutbildningen är att leda människor och att utvecklas som ledare. Man lär sig att leda människor enligt principerna för engagerat ledarskap. Målsättningen är att utvecklas till en ledare som bygger upp förtroende, inspirerar människor i deras arbete, bidrar till inlärning och uppskattar andra som likvärdiga människor.

Ledarutbildningen är en unik möjlighet, motsvarande praktisk ledarutbildning erbjuds ingen annanstans!

Ledarutbildningen inleder en livslång utveckling och tillväxt som ledare för människor. Genom att söka till ledarutbildningen får du nytta med tanke på din framtid och utmanar samtidigt dig själv.

Läroinrättningar, universitet och högskolor kan räkna ledarutbildningen till godo som studiepoäng eller som tilläggspoäng vid ansökan. Information om hur studierna under beväringstjänsten räknas till godo får du direkt av läroinrättningen. Lärandet sparas i ledarpärmen, som du får med dig till reserven.

Så söker du till ledarutbildning

Valet till ledarutbildning görs förutom i fråga om specialtrupper i alla truppförband efter cirka sju veckors tjänstgöring vid grundutbildningsperiodens slut.

Under grundutbildningsperioden tillfrågas du om ditt intresse för ledarutbildning. Till ledarutbildningen kan du söka oberoende av vapenslag och tjänstgöringsuppgifter. Urvalsförfarandet är likvärdigt och rättvist. Alla står vid samma startstreck.

Attityden avgör! Det är de färdigheter och personliga ledaregenskaper som du uppvisat under grundutbildningsperioden som inverkar mest på valet.

Uosk eller rukki?

Alla som väljs till ledarutbildningen går första delen av underofficerskursen. De som utbildas till reservofficerare fortsätter därefter med reservofficerskursen (RUK) och underofficerarna med andra delen av underofficerskursen. Reservofficerskursen räcker 14 veckor och andra delen av underofficerskursen 9 veckor.

Reservofficers- och underofficersutbildningen är till övervägande delen enhetlig vad beträffar ledar- och utbildarförmåga. Under reservofficerskursen koncentrerar man sig i högre grad på ledning av stora helheter, vilket medför omfattande teoretisk utbildning. Under den andra delen av underofficerskursen koncentrerar man sig på att leda en grupp och utbilda praktiska färdigheter.

Tjänstgöringstiden för alla chefer är 347 dagar.

Utbildningsplatser

Underofficersutbildning arrangeras vid nästan alla truppförband. Underofficerare inom specialområden utbildas som regel koncentrerat i det truppförband som specialiserat sig på ifrågavarande område. Reservofficersutbildning ges vid Reservofficersskolan i Fredrikshamn, som hör till Markstridsskolan, och vid Pansarskolan i Parolannummi, vid Sjökrigsskolan på Sveaborg och vid Flygkrigsskolan i Tikkakoski.

Chefsperioden

Efter kurserna fortsätter utbildningen i form av en chefsperiod, då man fungerar som beväringschefer för följande kontingent i grundenheterna. Under den sex månader långa chefsperioden utvecklas man som chef i krigstida uppgifter. Lärandet stöds genom systematisk respons. Målsättningen är att skapa beredskap att bedöma och utveckla sitt eget lärande och sin verksamhet som chef.

´