Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten.

Finlands internationella beredskapstrupper

Militärtjänsten i Finlands internationella beredskapstrupper öppnar vägen för dig som vill bli fredsbevarare.

Vid sidan av utbildningen för det militära försvaret av Finland får beväringarna specialutbildning för krishanteringuppgifter. Över hälften av de beväringar som fått internationell utbildning åker på termiä krishanteringsuppdrag  inom ett och ett halvt år efter avslutad militärtjänst.

Utbildande truppförband: Björneborgs brigad, Säkylä

Tjänstgöringplats: Björneborgs brigad

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: juli

Utbildning

Utbildningen inom Finlands internationella beredskapstrupp ger soldaterna grunder att fungera i krävande uppgifter i såväl hemlandet som i internationella verksamhetsmiljöer. Soldater utbildas inom nästan alla vapenslag, men fokus ligger på olika uppgifter inom infanteriet. Vid sidan av uppgiftsenlig utbildning utgörs en betydande del av den mångsidiga utbildningen av grunderna i internationellt samarbete och krishantering. Utbildningen inom Finlands internationella beredskapstrupp ger utmärka grunder att söka till krishanteringsuppgifter som reservist.

Alla som utbildas genomgår ledarutbildning på åtminstone underofficerskursnivå och får utbildning för uppgifter på gruppchefsnivå. Därtill avlägger en del av dem som utbildas reservofficerskursen.  

De beväringar som inleder sin tjänstgöring i juli inom Finlands internationella beredskapstrupp utbildas vid Björneborgs brigad. 

Inträdeskrav

Av den sökande krävs:

 • gott hälsotillstånd, tjänstduglighetsklass A 

 • god fysisk kondition 

  • Cooper 2500 m

  • Målnivån i muskelkonditionstestet är 3 (95 poäng)

  • Evakueringstest, tid under 2 min (video

 • avklarat psykologiskt prov
 • minst nöjaktiga färdigheter i finska och engelska 
 • god stresshanteringsförmåga 
 • beredskap att förbinda sig till internationella beredskapstrupper och åka utomlands efter tjänstgöringen 
 • samtycke till narkotikatest 

Sökande får INTE ha:

 • brottsregister (förutom lindriga trafikförseelser) 
 • sjukdomar, särskild känslighet, strukturell svaghet eller regelbunden medicinering som skulle förhindra tjänstgöring i krishanteringsuppgifter 

Muskelkonditionstest
I muskelkonditionstestet bör man uppnå minst 95 poäng. Poängtalet i muskelkonditionstestet är följande: En repetition (situp) i magmuskeltestet och en armhävning = ett poäng, resultatet i meter i längdhopp utan ansats x 20 = poängtalet. Varje gren har ett minimikrav som måste uppnås: längdhopp utan ansats 1,00 (m), magmuskelrörelse 10 (ggr/min), armhävning 5 (ggr/min). Poänggränserna och det sätt på vilket rörelserna utförs är desamma för kvinnor och män.

Noggrannare poänggränser meddelas till sökandena i kallelsen till urvalsprovet.

Ansökan

Sök via webben: försvarsmaktens e-tjänst. 

OBS! Nästa sökning för Finlands internationella beredskapstrupper först på 1 oktober 2023. Då kommer vi att rekrytera till julikontingenten 2024.

Länkar

´