Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten.

Finlands internationella beredskapstrupper

Militärtjänsten i Finlands internationella beredskapstrupper öppnar vägen för dig som vill bli fredsbevarare.

Vid sidan av utbildningen för det militära försvaret av Finland får beväringarna specialutbildning för krishanteringuppgifter. Över hälften av de beväringar som fått internationell utbildning åker på fredshanteringsuppdrag inom ett och ett halvt år efter avslutad militärtjänst.

Utbildande truppförband: Björneborgs brigad, Säkylä

Tjänstgöringplats: Björneborgs brigad

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: januari

Utbildning

Beväringarna indelas i uppgifter enligt vapenslag i jägar-, granatkastar- pionjär-, signal- och underhållskompanier. Till enheterna hör också stridsfordonsförare, C-förare, sanitärer och motorcykelordonnanser. Dessutom erbjuder enheterna i anslutning till sin verksamhet uppgifter som pansarvärnsmän, spanare granatkastarmän, CE-förare och röjare. Flera får gruppchefsutbildning, en del plutonchefsutbildning vid reservofficersskolan i Fredrikshamn.

Inträdeskrav

Av den sökande krävs

 • gott hälsotillstånd, tjänsteduglighetsklass A
 • god fysisk kondition
 • nöjaktiga kunskaper i finska och engelska
 • stresstålighet
 • beredskap att binda sig för de internationella beredskapstrupperna och att åka utomlands efter utbildningen
 • B-körkort (I-skedet bör vara avklarat då man kommer på inträdesprov, II-skedet då utbildingen inleds och III-skedet innan Försvarsmaktens förarutbildning inleds)

Den sökande får inte ha

 • brottsregister, rattfylleri eller tre andra trafikförseelser eller andra anteckningar som hindrar deltagande i Försvarsmaktens förarutbildning
 • kroniska utslag
 • allergier eller astma som begränsar tjänstgöring
 • Laktosintolerans som lätt ger symtom
 • celiaki
 • problem i stöd- och rörelseorganen

Tiil fördelar räknas

 • lämplig civil utbildning (exempelvis förare, timmerman, montör eller medicinal utbildning, rädndingsutbildning, utbildning inom el- och datateknik)
 • andra språkkunskaper
 • oklanderligt trafikförseelseregister

Ansökan

Tilläggsansökan söks rekryter till januarikontingenten 2022. Sök till den 13 oktober 2021 via webben: försvarsmaktens e-tjänst. 

Urvalsprovet arrangeras i veckorna 43 i oktober. Urvalsprovets längd är en till två dagar beroende på avdelningen.

OBS! Efter tilläggsansökningen startar nästa sökning för Finlands internationella beredskapstrupper först hösten 2022. Då kommer vi att rekrytera till julikontingenten 2023.

Länkar