Hoppa till innehåll

Soldater i höga knäpositioner lyssnar på tränaren

Kompletteringskurser för reserven

Försvarsmakten behöver kunnig och motiverad personal för uppgifter under undantagsförhållanden. Vi uppmuntrar alla intresserade reservister att söka till kurserna!

Kursen Från manskap till underofficer och Kursen för krigstida chefer (kursen hette tidigare från underofficer till officer) gör det möjligt för kunniga och motiverade reservister att utbilda sig för mer krävande uppgifter under undantagsförhållanden och för Försvarsmakten att placera reservisterna i dessa uppgifter enligt sina behov. Kurserna är ett sätt att efter genomgången militärtjänst skaffa sig utbildning på gruppchefs- eller plutonchefsnivå. 

I kurserna ingår distans- och närundervisningsavsnitt. Till dem hör lärarledd närundervisning, ledd webbaserad undervisning, separata kurser samt övningar. Kundtjänsten vid Försvarsmaktens regionalbyråer ger ytterligare information om utbildningen.

Ansökan till kurserna

Kompletteringskurser ordnas enligt militärgraden i reserven växelvis på följande sätt:

  • Från reservens manskap till underofficerare från och med 2025, två kurser per år.
  • Underofficerare i reserven utbildas till reservofficerare fr.o.m. 2025 udda år.

Ansökan ska sändas så, att den är Försvarsmaktens regionalbyrå tillhanda före utgången av september året innan kursen börjar. Eleverna till kurserna väljs av Arméstaben. 

Krav för att komma in på kursen

  • minst 2 000 meter som resultat i 12 minuters löptest
  • en planerad eller giltig placering i en uppgift i reserven, för vilken sökanden håller på att utbilda sig
  • att man förbinder sig och har försvarsvilja.

Sökanden till fördel räknas

  • ledarutbildning och annat specialkunnande
  • erfarenhet av fredsbevarande uppgifter
  • tidigare deltagande i frivillig försvarsverksamhet
  • ett utlåtande av sökandens krigstida förman och utbildare.

Kurser

Under den kompletterande utbildningen för reservister är det möjligt för kunniga och motiverade reservister att utbilda sig för mer krävande uppgifter under undantagsförhållanden. I samband med detta strävar man efter att beakta personens civila kunnande och erfarenheter av ledarskap i det civila samt deltagande i frivillig försvarsverksamhet och villighet att förbinda sig till uppgifter inom det militära försvaret. 

Kursen Från manskap till underofficer omfattar 24 studiepoäng och i kursen ingår distans- och näravsnitt (lärarledd närundervisning, ledd webbaserad undervisning, separata kurser, övningar). En studiepoäng motsvarar 27 timmars arbete. Näravsnitten är sex till antalet och varar totalt 20 dygn. Två av näravsnitten består av övningar och de varar totalt 9 dygn. 

Kursen för krigstida chefer omfattar 15 kompetenspoäng, varav sex avläggs som distansstudier och nio som närstudier. Närstudieavsnitten är fyra till antalet och de genomförs samtidigt som och i samarbete med Arméns Reservofficerskurs. En kompetenspoäng motsvarar 40 timmars arbete. Näravsnitten varar totalt 21 dygn och av dem är 13 stycken övningar.

Vanligtvis väljs 30 studerande ut för kursen Från manskap till underofficer och för kursen för krigstida chefer likaså 30 studerande. Tidigare avlagda studier, såsom en utbildarkurs vid Reservofficersskolan, kan räknas till godo inom studierna.

En reservist som avlagt kursen med framgång befordras. Den som utbildat sig till underofficer blir undersergeant i reserven. Om den som utbildat sig från manskap till underofficer sedan tidigare har graden undersergeant i reserven tillämpas de allmänna befordringsprinciperna inom reserven. Den som har avlagt kursen för krigstida chefer befordras till fänrik i reserven eller till underlöjtnant.

Länkar

´