Hoppa till innehåll

Frivillig militärtjänst för kvinnor

Är du intresserad av att tjänstgöra? Du kan söka till frivillig militärtjänst för kvinnor, om du är finsk medborgare, 18–29 år gammal och ditt hälsotillstånd lämpar sig för militär utbildning. Du kan tjänstgöra vid alla trupper och i alla uppgifter inom Försvarsmakten.

Du observerar väl att du kan inleda frivillig militärtjänst för kvinnor när du fyllt 18 år. Tjänstgöringen bör ha fullgjorts, det vill säga den bör ha slutförts, under det år då du fyller 30 år. Från och med år 2024 bör tjänstgöringen inledas senast under det år då du fyller 29 år. Detta gäller både män och kvinnor.

Alla startar vid samma streck

Innehållet i och kraven inom tjänstgöringen är desamma för kvinnor som för män. Kvinnor och män har lika möjligheter att ta del av ledarutbildningen och att senare göra militär karriär. Tjänstgöringsuppgifterna fördelas inte enligt kön utan enligt personens lämplighet och kunnande. Kvinnorna inleder sin tjänstgöring samtidigt som männen. Läs mera om beväringsutbildningen.

Efter tjänstgöringen hör kvinnorna till reserven. De kan förordnas till repetitionsövningar på samma sätt som män. Efter 30 tjänstgöringsdagar lyder kvinnorna under värnpliktslagen fram till slutet av det år då de fyller 60 år. Läs mera om repetitionsövningar.

Så här söker du till tjänstgöringen

Du kan söka till tjänstgöringen tidigast under det år då du fyller 18 år. Det är enkelt att söka till tjänstgöringen genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten. Den elektroniska ansökningsblanketten med bilagor ska sändas in senast 15. januari. Om en elektrisk ansökan inte är möjlig kan ansökan också göras med pappersblankett. Pappersblanketten med bilagor ska vara framme 15. januari vid den regionalbyrå där din hemkommun ingår. Innan du söker lönar det sig att bekanta sig med olika tjänstgöringsuppgifter och fundera över när och i hurdana uppgifter du vill tjänstgöra.

Du hittar anvisningarna för hur du söker här.

Pilotprojekt för sammanslagning av urvalstillfälle för frivillig militärtjänst för kvinnor och uppbåd för män

Nylands, Tavastlands och Lapplands regionalbyråer genomför år 2024 pilotprojekt för en sammanslagning av urvalstillfället för frivillig militärtjänst för kvinnor och uppbåden för män. I praktiken innebär detta att inga urvalstillfällen ordnas för kvinnor som sökt till Nyland, Lappland och Tavastland för våren 2024. Urvalstillfällena ordnas 15.8–15.12.2024 i samband med männens uppbåd i din hemkommun.

Eftersom tidpunkten för urvalstillfället flyttas till hösten är det inte möjligt att söka till inryckningskontingenten för juli 2024, med undantag av de som godkänts till specialtrupperna.  Även om du bor i området för regionalbyråerna i Lappland, Nyland eller Tavastland bör du ansöka till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor i ansökan som går ut måndag 15.1., även om urvalstillfällena i ditt område sker hösten 2024. Du kan söka till inryckningskontingenterna för perioden 2025–27 i denna ansökan.

Tjänstgöringen ska påbörjas från och med år 2024 senast det år då den sökande fyller 29 år. Om du år 2024 fyller 29 ska du kontakta ditt regionalbyrå eftersom det då inte är möjligt att ansöka elektroniskt.

Att förbereda sig

Du kan förbereda dig på den kommande tjänstgöringen på många sätt. Före tjänstgöringen lönar det sig att åtminstone förbättra din kondition, sköta om din hälsa och se till att dina civila ärenden är i ordning. Ytterligare information och tips för att förbereda sig på tjänstgöringen hittar du här. På webbsidan Berättelser om tjänstgöringen kan du bekanta dig med erfarenheter av och berättelser om frivillig militärtjänst för kvinnor. 

Läs mer om hur du kan förbereda dig här

Tjänstgöringen

Beväringstjänsten består av kurser inom olika utbildningsperioder. Alla värnpliktiga startar på samma streck som rekryter. Försvarsmakten erbjuder beväringarna som inleder sin tjänstgöring över femhundra olika uppgifter på olika nivåer, varför många beväringar har goda möjligheter att hitta en meningsfull tjänstgöringsuppgift, som motsvarar den egna förmågan. Beväringstjänsten varar beroende på utbildningen 165, 255 eller 347 dagar.

Du får ett förordnande om att inleda tjänstgöringen antingen i samband med urvalet eller per post. Av det framgår när och vid vilket truppförband du ska inleda tjänstgöringen. Anländ till truppförbandet i god tid på dagen då du ska inleda din tjänstgöring, redan vid middagstid, så hinner du i lugn och ro ta emot din utrustning och prova den.

Läs mer om tjänstgöringen här och bekanta dig på förhand med tjänstgöringsuppgifterna.

Om du kommer på andra tankar

Då du förordnats till tjänstgöring bör du meddela skriftligen (per e-post eller brev) före tjänstgöringens början om du inte inleder tjänsten. Då tjänstgöringen inletts har du 30 dagar på dig att meddela att du inte fortsätter tjänstgöringen. Efter det är du värnpliktig

Kommendören för ett truppförband kan även återta ett förordnande om militärtjänst inom 30 dagar, om personen inte på det sätt som avses i Värnpliktslagens 9 § är tjänstduglig. Ytterligare uppgifter hittar du i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor.

Ansökningstiden för kvinnors frivilliga värnplikt har tidigarelagts – ansök senast 15.1.
Armén

Ansökningstiden för kvinnors frivilliga värnplikt har tidigarelagts – ansök senast 15.1.

Den årliga ansökningstiden för kvinnors frivilliga värnplikt har tidigarelagts. Ändringen beror på den nya lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, som trädde i kraft i juni, vilket innebär att ansökningar om tjänstgöring görs redan den 15 januari.
8.12.2022 | 12.48
1588 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst
Armén

1588 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor gick ut den 1.3.2022. I år sökte totalt 1588 kvinnor till tjänstgöring. Ansökningen skedde i år för första gången elektroniskt. Kvinnor som gör frivillig militärtjänst är en viktig resurs för Försvarsmakten, både nu och i framtiden.
9.3.2022 | 12.29
Frivillig militärtjänst för kvinnor
Jägarbrigaden

Frivillig militärtjänst för kvinnor

2016 var ett rekordår gällande antalet kvinnor som sökte sig till frivillig militärtjänst för kvinnor. Hela 842 kvinnor sökte till milin, vilket är nästan 50 stycken fler än någonsin tidigare under de dryga tjugo år som det har varit möjligt för kvinnor att söka till frivillig militärtjänstgöring.
23.2.2017 | 9.55
´