Hoppa till innehåll

Andra tjänstgöringsalternativ samt befrielse från tjänstgöring

Man kan göra sin värnplikt i vapentjänst eller vapenfri tjänst inom försvarsmakten eller som civiltjänst.

Vapenfri tjänst

Om din övertygelse hindrar dig från att göra din värnplikt i vapentjänst kan du söka till vapenfri tjänst. I 67–69 § i värnpliktslagen (1438/2007) bestäms följande om vapenfri tjänstgöring: 

  • En värnpliktig som intygar att han av samvetsskäl vilka grundar sig på övertygelse hindras att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst och som ansöker om vapenfri tjänst befrias från vapentjänst och förordnas till vapenfri tjänst (67 §).
  • För en vapenfri tjänstepliktig ordnas tjänstgöringen så att hans övertygelse inte råkar i konflikt med tjänstgöringsuppdragen. En vapenfri tjänstepliktig är inte skyldig att i tjänsten bruka vapen eller ammunition, inte heller att öva sig i deras bruk eller att delta i vården av dem. Detsamma gäller andra redskap och annan materiel vars direkta syfte är att förgöra eller skada fi¬enden. I övrigt ska en vapenfri tjänstepliktig fullgöra tjänstgöring enligt denna lag och på honom ska tillämpas bestämmelserna om militärpersoner (68 §). 
  • Tjänstgöringstiden för en vapenfri tjänstepliktig är 255 dagar, om han inte förordnas till utbildning som förutsätter en tjänstgöringstid om 347 dagar (69 §). 

De som gör vapenfri tjänst utbildas inte till väpnade soldater i krigstida trupper utan till sådana uppgifter vilkas utförande inte förutsätter att man använder eller lär sig använda vapen. De som gör vapenfri tjänst kan väljas ut och utbildas för garnisonsbetonade uppgifter eller specialuppgifter som är viktiga med tanke på verksamheten. De som gör vapenfri tjänst kan i undantagsfall även utbildas för förmansuppgifter.

De som gjort vapenfri tjänst hör till reserven på samma sätt som de som gjort vapentjänst. De som gjort vapenfri tjänst kan placeras i en krigstida trupp som truppförbandet har produktionsansvaret för enligt den utbildning den värnpliktige fått och hans lämplighet, t.ex. i övervaknings-, sambands- och underhållsuppgifter.

Ansökningsblanketter fås på regionalbyråerna, i truppförbandet och på internet på adressen puolustusvoimat.fi/sv/blanketter. Ansökan fylls i enligt anvisningarna och ska förses med sökandens underskrift. Ansökan sänds till regionalbyrån eller till kommendören för det truppförband där man tjänstgör.

Civiltjänst

Om din övertygelse hindrar dig från att göra den beväringstjänst om vilken stadgas i värnpliktslagen kan du söka om befrielse från den. Då måste du göra civiltjänst. Ytterligare information om när och var du kan göra civiltjänst finns på civiltjänstgöringscentralens sidor.

Civiltjänstgöringstiden är 347 dagar. Gör ansökan på arbets- och näringsministeriets civiltjänstgöringsblankett. Ansökan om civiltjänst får inte göras före uppbådet.

Ålänningar

De som har hembygdsrätt på Åland och de som varit under 12 år då de flyttat till landskapet får i stället för att göra beväringstjänst tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen eller i någon annan civilförvaltning. Tills sådan tjänstgöring har ordnats är de som har hembygdsrätt befriade från att fullgöra värnplikt.

´