Hoppa till innehåll

Skrattar soldaten

I reserven

Till reserven hör cirka 870 000 finländare. Försvarsmaktens krigstida styrka är 280 000 soldater, och styrkan kompletteras vid behov med andra reservister.

Värnplikten i fråga om de män och kvinnor som gjort beväringstjänsten gäller fram till slutet av det år då personen fyller 60 år. Som värnpliktig hör du till reserven tills du fyllt 50 eller 60 år.

Den som hör till manskapet överförs till den ersättande reserven vid utgången av det år då han eller hon fyller 50 år; officerare och underofficerare hör till reserven fram till utgången av det år då de fyller 60 år.

På denna sida hittar du information om reservisternas skyldigheter och förmåner. 

Krigstida placering

Efter beväringstjänsten blir du reservist och placeras i en trupp med tanke på undantagsförhållanden. 

Din krigstida placering administreras i värnpliktsregistret. Dina kontakt- och yrkesuppgifter i registret kommer från befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I övrigt uppdateras dina uppgifter endast om du själv meddelar dem till regionalbyrån eller i samband med repetitionsövningar.

Din krigstida placering påverkas i första hand av den utbildning du fått vid Försvarsmakten. Du kan alltså bli beordrad till en repetitionsövning i en uppgift som inte alls motsvarar ditt nuvarande civil- eller försvarskunnande. Du kan ha beordrats till en övning som stormgevärsman, även om du till din utbildning är läkare. Detta beror på att du beordrats till övningen enligt den utbildning du fått inom Försvarsmakten och den krigstida lämplighet du erhållit. Försvarsmakten får inte information om ditt kunnande införd i sitt register om du själv inte är aktiv och uppdaterar dina uppgifter i registret hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller den övervakande regionalbyrån. Uppdatera dina uppgifter! Försvarsmakten behöver kunniga personer, från bilmålare till anestesiläkare. På så sätt kan du få en ny krigstida placering och krigstida lämplighet.   

Placeringen är ett militärt kommandomål. Också befordring och premiering av reservister är militära kommandomål. I militära kommandomål har man ingen besvärsrätt som i fråga om administrativa beslut.

OmaIntti-tjänst

OmaIntti är en elektronisk tjänst som riktas till värnpliktiga, och som samlar Försvarsmaktens webbinnehåll och kundtjänst i ett användargränssnitt. Tjänsten utnyttjar stark autentisering och erbjuder riktad och individuell information för olika skeden av värnplikten. Informationens omfattning varierar enligt vilket skede av värnplikten man befinner sig. 

Alla värnpliktiga i åldern 18–60 år (förutom personer som är anställda vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet) och kvinnor i åldern 18–29 år som är intresserade av frivillig militärtjänst kan, med hjälp av stark autentisering, logga in i OmaIntti

Regionalbyråerna betjänar reservister

Reservisternas ärenden sköts av regionalbyrån. Du kan till exempel fråga regionalbyrån om din egen krigstida placering, repetitionsövningar och om frivilligt försvar. Om du vill får du ett utdrag över dina egna uppgifter i värnpliktsregistret från regionalbyrån. I registret sparas de personuppgifter som behövs för placering och förordnande till tjänstgöring samt uppgifterna om militärutbildning. 
Som värnpliktig bör du se till att din bostadsort, din adress och dina övriga kontaktuppgifter (telefon och e-postadress) är kända för den militära myndigheten (95 § i värnpliktslagen). 

Du bör meddela din adress till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Om din adress är en POSTE RESTANTE-adress eller du har spärrmarkering bör du meddela den adress där du bor direkt till regionalbyrån. Andra kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress, meddelas direkt till den egna regionalbyrån. 

Då den militära myndigheten begär dina kontaktuppgifter är det enligt 124 § i värnpliktslagen en straffbar handling att upprepade gånger underlåta att besvara frågan.

´