Hoppa till innehåll

Dykarna

Dykarna får mångsidig utbildning i Marinens specialtrupper.

Kustbrigadens dykarskola utbildar strids- och röjdykare för uppgifter inom marinens specialtrupp. De som valts till utbildningen inleder sin tjänstgöring i januari och alla tjänstgör 347 dygn. Anta utmaningen!

Tjänstgöringsplats: Obbnäs, Kyrkslätt

Tjänstgöringstid: 347 dygn

Kontingent: januari

Utbildning

Dykarna utbildas på två olika linjer till antingen strids- eller röjdykare enligt årlig rotation. Stridsdykare utbildas jämna år och röjdykare udda år.

  • Röjdykarna utbildas att operera i uppgifter där sprängämnen söks och röjs under vatten.
  • Stridsdykarna utför krävande sjöspaningsuppgifter i utmanande skärgårds- och kustförhållanden.

Röjdykarna använder blandgasapparat under sina dykaruppdrag och stridsdykarna dyker med syreapparat. Båda linjerna utbildas därtill att dyka med tryckgasapparat. Förutom att dykarna får en omfattande dykarutbildning går de alla underofficerskursen. Antalet dykningar under tjänstgöringen uppgår till 60–100.

Inträdeskrav

Till kursen söks motiverade sökande som är i gott skick. Toppidrottarbakgrund eller tidigare dykförmåga är dock inte en förutsättning.

Av dem som söker till dykare krävs

  • gott hälsotillstånd, tjänstduglighetsklass A
  • god fysisk kondition
  • syn 1.0 utan glasögon (inte glasögon eller kontaktlinser)
  • skarpt färgseende, normala synfält
  • normal hörsel

Ansökning

Dykarkursen 2020 inleddes i januari. Ansökan till röjdykarkursen 2021 går ut vid utgången av juli.

Urvalsproven till dykarskolan ordnas i månadsskiftet augusti-september vid Kustbrigaden, Obbnäs. I urvalsproven ingår fysiska test, läkarundersökning samt lämplighetstest. Resultaten meddelas cirka en månad efter urvalsprovet.

  • Till dykarutbildningen antas årligen ca 20 dykare.
  • Man kan söka till utbildningen även om man har inlett beväringstjänsten i något annat truppförband. Tjänstgöring som skett annanstans räknas dock inte till godo, utan alla som går dykarutbildningen tjänstgör 347 dygn.
  • Om beväringstjänsten i ett annat truppförband har slutförts kan den inte inledas på nytt.

Sök till dykare via försvarsmaktens elektroniska betjäning. Fyll i ansökan på adressen https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Länkar

´