Hoppa till innehåll

Då du får order om att delta i en repetitionsövning

Repetitionsövningen är en skyldighet som föreskrivs i värnpliktslagen (1438/2007)! 

Strävan är att övningsordern sänds cirka ett halvt år innan övningen börjar, så att du hinner ta hand om dina civila ärenden.

Om du har fått order om att delta i en repetitionsövning för reserven och den inleds inom mindre än tre (3) månader är du enligt 32 § 2 mom. i värnpliktslagen (1438/2007) inte skyldig att delta i övningen om du inte, i enlighet med det som nämnts ovan, samtyckt till avvikelse från den föreskrivna tiden. Också i en sådan situation bör du vara i kontakt med den regionalbyrå som sänt ordern för att reda ut frågan och undvika oklarheter. Olovlig frånvaro från repetitionsövningar för reserven är en straffbar handling, för vilken man kan dömas till straff enligt 45 kap. 9 § i strafflagen. 

Före övningen bör du ta kontakt med din arbetsgivare eller den som betalar ut arbetslöshetsersättning till dig. Gör det genast då du fått ordern. Repetitionsövningar är en godtagbar orsak att vara frånvarande från arbetet, du har rätt att få ledigt för att delta i övningen. Arbets- eller tjänsteförhållandet i fråga om den som deltar i en repetitionsövning kan inte sägas upp. Du får mera information om saken på adressen https://tem.fi/sv/anstallningsskydd-for-tjanstgoringspliktiga

Ta reda på av din arbetsgivare eller representanten för ditt fackförbund hur din reservistlön inverkar på din normala lön. Grunderna varierar beroende på arbets- eller tjänstekollektivavtalet inom din egen bransch, och därför kan Försvarsmakten nödvändigtvis inte svara på dina förfrågningar om arbetslönen. För arbetslösa föranleder en repetitionsövning inte karens i utbetalningen av arbetslöshetsersättningen.

Då du har beordrats till repetitionsövning kan du tillsammans med din familj ansöka om utkomststöd via socialtjänsten i din hemkommun.  

Om du är i behov av tilläggstöd kan du ansöka om militärunderstöd. Då kan du få bostadsbidrag och ersättning för räntor på studielån som förfaller till betalning. Närmare information om militärunderstödet får du på FPA:s sidor: https://www.kela.fi/web/sv/militarunderstod.

Ifall en repetitionsövning ställs in och du har förorsakats ekonomiska förluster, ta i första hand kontakt med din arbetsgivare och förtroendeman. Utbetalning av lön under en repetitionsövning är ett ärende mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Om du trots allt anser att ärendet som gäller din löneutbetalning ansluter sig till ett skadeärende som baserar sig på statens ansvar, kan
du ansöka om ersättning hos Statskontoret. Till ansökan ska dokumentet gällande återkallandet av repetitionsövningsordern, som sänts av regionalbyrån, bifogas. Läs mer på adressen https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/ersattning-som-grundar-sig-pa-statens-skadestandsansvar
 

´