Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Intti.fi

Uppbåd

Du är underkastad uppbåd, d.v.s. skyldig att delta i uppbåd det år då du fyller 18.

Uppbåd ordnas årligen i augusti-december. Vid uppbådet får du information om beväringstjänsten, och det lönar sig att reservera hela dagen för uppbådet. Uppbåden bygger på värnpliktslagen.

Uppbåden hösten 2020

Vid höstens uppbåd följer vi de anvisningar som THL gett (om bland annat hand- och hosthygien, skyddsavstånd), och strävar på så sätt efter att säkerställa så trygga uppbåd som möjligt.
 

Anvisningar om praxisen gällande hygien och skyddsavstånd ges vid själva uppbådet. I planeringen inför uppbåden är vi beredda att beakta begränsningar gällande sammankomster även med kort varsel. Antalet uppbådspliktiga som deltar i uppbåden och storleken på de utrymmen som står till förfogande varierar avsevärt mellan olika kommuner. Vi har vid behov beredskap att korta ned programmet under uppbådet, öka avståndet mellan sittplatserna och ta emot de uppbådspliktiga i mindre avdelningar. 

Det är också möjligt att indelningen i avdelningar sker på uppbådsplatsen på morgonen, och då sänds inget separat meddelande hem före uppbådet. Genom dessa åtgärder försöker vi se till att avdelningarna är så små som möjligt och att den tid de uppbådspliktiga är i kontakt med varandra är så kort som möjligt.
De värnpliktiga ombeds beakta följande säkerhetsåtgärder: 

  • Om du är uppenbart sjuk, ta kontakt med din egen regionalbyrå 
  • Tvätta händerna noggrant genast när du kommer till uppbådet och ha omsorg om handhygienen under hela uppbådet 
  • Håll säkerhetsavstånd till de övriga som deltar i uppbådet 
Vi ber dem som deltar i uppbådet att följa med och iaktta eventuella rekommendationer från THL om användning av skyddsmask. Vi ber de uppbådspliktiga ta med sig egna skyddsmasker till uppbådet om de så önskar, och om THL rekommenderar att sådana används. Om THL rekommenderar användning av skyddsmask strävar även Försvarsmakten att dela ut skyddsmasker till dem som deltar i uppbådet och är beredd att ge anvisningar om deras användning vid uppbådet.

Vid uppbådet kontrolleras dina personuppgifter, ditt hälsotillstånd och hörs dina önskemål beträffande beväringstjänsten. Utgående från den information som finns till förfogande vid uppbådet fastställs din lämplighet för beväringstjänsten d.v.s. din tjänstduglighet. Vid uppbådet fattas dessutom beslut om tidpunkten för din tjänstgöring och din tjänstgöringsplats eller om befrielse från tjänstgöring.

Det lönar sig att förbereda sig för uppbådet genom att bekanta sig med olika tjänstgöringsuppgifter. Lättast får du en sådan uppgift som du gillar genom att redan vid uppbådet önska en viss tjänstgöringsplats eller -uppgift.

Bedömningen av hälsotillståndet sker utgående från de uppgifter som erhållits genom förhandshälsoundersökningen.

Obs! Man ska personligen delta i uppbådet. Tillstånd att utebli från uppbådet kan beviljas endast av regionalbyrån. Om du är förhindrad att delta i uppbåd enligt uppbådskungörelsen, ta kontakt med din egen regionalbyrå. Att utan laglig rätt (t.ex. allvarlig sjukdom) utebli från uppbådet  är en straffbar handling enligt värnpliktslagen. Ytterligare information om närvaroplikten vid uppbådet får du i uppbådskungörelsen och vid din regionalbyrå.

Ta med:

  • Pass, körkort eller annat officiellt identitetsbevis
  • Ett läkarintyg, om det efter hälsoundersökningen skett sådana förändringar i ditt hälsotillstånd som inverkar på tjänstdugligheten

Du får post om uppbådet

Du får uppbådskungörelsen per post i början av året, i god tid före uppbådet. Av kungörelsen framgår uppbådsdatumet och -platsen. Samtidigt får du ett frågeformulär för beväringstjänsten och undersökning av hälsotillståndet och anvisningar om hälsoundersökningen samt en beväringsguide. Ta vara på uppbådskungörelsen, så att du kommer ihåg din egen uppbådsdag!

Fyll i frågeformuläret

Blanketten "Frågeformulär för beväringstjänst och undersökning av hälsotillstånd" inverkar på fastställandet av tjänstdugligheten samt tjänstgöringsplatsen och -uppgiften. Fyll noggrant i frågeformuläret och ta det med dig till förhandshälsoundersökningen. De myndigheter som behandlar dina uppgifter har tystnadsplikt. Blanketten får du tillsammans med det material som skickas till dig före uppbådet eller här.

Gå på hälsoundersökning

Före uppbådet på hösten bör du genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökningarna ordnas inom ramen för hälsovården i den egna kommunen. Noggrannare uppgifter om hälsoundersökningarna sänds med brevet om uppbådet till din hemadress. Hälsointyg för ungdomar befriar inte från förhandshälsoundersökning.

Ta med till hälsoundersökningen:

  • blanketten "Frågeformulär för beväringstjänst och undersökning av hälsotillstånd" som du fyllt i
  • körkort, pass eller identitetsbevis som utfärdats av polisen
  • FPA-kortet
  • eventuella tidigare läkarutlåtanden och -intyg (inkl. hälsointyg för ungdomar), röntgenbilder, vaccinationsintyg, glasögonordinationer, utlåtanden om syn- eller hörselundersökning

Fundera på lämplig tjänstgöringstidpunkt

Tjänstgöringen inleds vid två allmänna tidpunkter per år, i januari och juli. Det lönar sig att inleda tjänstgöringen så snabbt som möjligt efter avslutad skolgång, innan man bildar familj och inleder långvariga studier. Tidpunkten för tjänstgöringen kan ändras genom ansökan.

Bekanta dig med olika truppförband och uppgifter

 

Du förordnas vanligen i tjänst vid truppförband som är belägna i närheten av din hemort. Målsättningen är att den militära utbildningen och tjänstgöringsuppgiften motsvarar din civila utbildning, ditt yrke, dina framtidsplaner, färdigheter och hobbyer.

Sträva efter att klargöra dina vapenslags- och utbildningsönskemål före uppbådet. I vilka uppgifter kan du utnyttja dina civila kunskaper och färdigheter och av vilken militärutbildning har du mest nytta i framtiden? Meddela dina önskemål till uppbådsnämnden!

Bekanta dig med olika tjänstgöringsuppgifter.

 

Uppbådskungörelser

De allmänna inrycknings- och hemförlovningsdagarna

Armén, marinen, flygvapnet och gränsbevakningsväsendet

 

Inryckningsdagarna

hemförlovningsdagarna

165 dagar

255 dagar

347 dagar

1/2020

6.1.2020

18.6.2020

16.9.2020

17.12.2020

2/2020

6.7.2020

17.12.2020

17.3.2021

17.6.2021

1/2021 4.1.2021 17.6.2021 15.9.2021 16.12.2021
2/2021 5.7.2021 16.12.2021 16.3.2022 16.6.2022
1/2022 3.1.2022 16.6.2022 14.9.2022 15.12.2022
2/2022 4.7.2022 15.12.2022 15.3.2023 15.6.2023

Nyheter