Hoppa till innehåll

Glada reservister i utbildning

Repetitionsövningar och Försvarsmaktens frivilliga övningar

Repetitionsövningar (KH)

Repetitionsövningar upprätthåller de krigstida truppernas prestationsförmåga och reservisternas försvarsfärdigheter. Rpetitionsövningar kan även användas för effektivering av försvarsberedskapen.

En värnpliktig som hör till reserven kan förordnas att delta i repetitionsövningar. Repetitionsövningarna baserar sig på värnpliktslagen och är förpliktande i lika hög grad som beväringstjänsten. Också personer som reserverats (VAP) kan förordnas till repetitionsövning om Försvarsmakten anser det nödvändigt att utbilda personen.

En person som gjort civiltjänst eller kompletterande tjänstgöring kan inte förordnas till repetitionsövning. Om du felaktigt får en repetitionsövningsorder, ta omedelbart kontakt med din regionalbyrå så att dina uppgifter kan uppdateras och ordern annulleras.

Ett förordnande (order) om att delta i en repetitionsövning sänds till dig minst tre månader innan övningen börjar. Med ditt medgivande kan man avvika från den föreskrivna tiden. Medgivandet uppgörs alltid skriftligen, på Försvarsmaktens initiativ och på en blankett som upprättats av Försvarsmakten.

Repetitionsövningsordern sänds per post. Ordern har skrivits ut på ett vitt papper, som har förhandstryckta rutor och texter med grön färg.

Då du fått repetitionsövningsordern ska du följa de anvisningar som finns i brevet. Läs noggrant igenom meddelandet som finns som bilaga till ordern och iaktta anvisningarna. 
Fyll i och kontrollera B-delen av repetitionsövningsordern och sänd den utan dröjsmål till den regionalbyrå som sänt ordern. Observera att de punkter som inte ifylls har markerats med "EI TÄYTETÄ".

En värnpliktig i reserven är skyldig att delta i den repetionsövning som han eller hon kallas till. 
Det sammanlagda maximala antalet övningar är:

  • manskapet 80 dagar (de som tjänstgjort 165 dagar)
  • de som utbildats för manskapsuppgifter som kräver särskildiga färdigheter och för de mest krävande specialuppgifterna för manskap 150 dagar (manskap som tjänstgjort 255 eller 347 dagar) 
  • underofficerare, institutofficerare och officerare 200 dagar.

Till det maximala antalet räknas endast de repetitionsövningsdagar som Försvarsmakten beordrat. 

Utöver det som nämnts ovan kan du, om du gett ditt samtycke, förordnas till repetitionsövningar i den trupp i vilken du har din krigstida placering för högst 20 dagar per kalenderår, om detta är nödvändigt för Försvarsmakten med tanke på truppens ledning eller utbildning. Förordnandet till tjänst förutsätter förutom ditt samtycke även att din arbetsgivare samtycker, om övningen ordnas under arbetstid (50 § i värnpliktslagen). Samtycket uppgörs i skriftlig form, på initiativ av Försvarsmakten och på en blankett som upprättats av Försvarsmakten.

Repetitionsövning av beredskapsskäl (KHV)

Om Finlands säkerhetssituation kräver det kan reservister, enligt beslut av republikens president, förordnas att delta i repetitionsövning med avvikelse från tidsfristen om tre månader. På så sätt är det vid behov möjligt att höja den militära försvarsberedskapen. Förordnandet till repetitionsövning ges då för varje enskild reservist för högst 30 dagar åt gången. 

Skyldigheterna och rättigheterna är desamma vid en repetitionsövning som ordnas av beredskapsskäl som vid en normal repetitionsövning. Du kan ansöka om befrielse, och du får lön och dagpenninng.  Ansökan om befrielse befriar dig inte från att anmäla dig till övningen, endast ett befriande beslut från regionalbyrån befriar.

Repetitionsövningsordern i fråga om en repetitionsövning som ordnas av beredskapsskäl innehåller ett utdrag ur 32 § i värnpliktslagen, som ordern bygger på. Ordern har inte undertecknats av regionalbyrån.

Repetitionsövning av beredskapsskäl som bygger på samtycke (KHS)

Om du med tanke på Försvarsmaktens beredskap är placerad i en trupp som kan användas för flexibel effektivering av försvarsberedskapen kan du erbjudas möjlighet att ingå ett samtyckesavtal. Utgående från samtyckesavtalet kan du, under den tid avtalet gäller, förordnas till repetitionsövning med avvikelse från den föreskrivna tiden om tre månader. Du befrias från repetitionsövningen genom att ansöka om befrielse vid den regionalbyrå som sänt förordnandet på samma sätt som i fråga om vanliga repetitionsövningar.

Man kan inte själv ansöka om att bli avtalsreservist. Ett truppförband inom Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet föreslår denna möjlighet för dig antingen i samband med en repetitionsövning, under beväringstjänsten eller genom separat rekrytering. Övningens syfte är att effektivera beredskapen; det är inte fråga om utbildning eller övning. 

Om du har ingått ett samtyckesavtal kan du säga upp avtalet genom att sända ett skriftligt meddelande utgående från de kontaktuppgifter och anvisningar du fått av den part som upprättat avtalet. Om du inte känner till eller har kvar kontaktuppgifterna, kontakta regionalbyrån. Du kan säga upp avtalet endast innan en övning förordnas enligt avtalet. Också Försvarsmakten kan säga upp avtalet genom ensidig anmälan. 

En order till en övning som baserar sig på ett samtyckesavtal är inte undertecknad av regionalbyrån.

Försvarsmaktens frivilliga övningar (PVVEH)

Du får kallelse till en frivillig övning. Kallelse betyder att du inte är förpliktad att delta i den frivilliga övning som du kallats till, såsom fallet är vid order om att delta i repetitionsövning. Då du får kallelse erbjuder Försvarsmakten dig möjlighet att utveckla dina militära färdigheter. Frivilliga övningar ordnas i huvudsak under veckoslut.  

Då du fått kallelse bör du följa de anvisningar som följer med brevet. Fyll i B-delen av kallelsen och sänd den till den regionalbyrå som sänt kallelsen. Kom ihåg att kryssa för om du samtycker eller inte samtycker till att delta i den frivilliga övningen.

Kallelsen sänds per post. Kallelsen är utskriven på ett gult eller vitt papper med förhandstryckta rutor och texter med svart färg.

´