Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Glada reservister i utbildning

Repetitionsövningar

Repetitionsövningarna upprätthåller de krigstida truppernas prestationsförmåga och reservisternas försvarsfärdigheter.

En värnpliktig som hör till reserven kan förordnas till repetitionsövningar. Repetitionsövningarna bygger på värnpliktslagen och är förpliktande i lika hög grad som beväringstjänsten.

Ett förordnande till repetitionsövning sänds till dig senast tre månader innan övningen börjar. Med ditt medgivande kan man avvika från den fastslagna tidpunkten.

Då du fått repetitionsövningsorder eller kallelse till frivillig övning ska du följa de anvisningar som finns i brevet. Fyll i B-delen av repetitionsövningsordern och sänd den till den regionalbyrå som sänt ordern.

Repetitionsövningar är den värnpliktiges rätt

 • Du har rätt att få ledigt från ditt arbete för en repetitionsövning. Du bör meddela arbetsgivaren om övningen minst två (2) månader innan övningen börjar. Du har uppsägningsskydd.
 • Den som är arbetslös bör på motsvarande sätt meddela den arbets- och näringsbyrå som betalar ut arbetslöshetsdagpenningen om den kommande övningen.
 • I repetitionsövningsordern berättas det var du får tilläggsinformation om övningen. Det är obligatoriskt att delta i en repetitionsövning om du inte har blivit befriad av regionalbyrån.

 

Om Finlands säkerhetssituation kräver det kan reservister enligt beslut av republikens president, med avvikelse från tremånadersregeln, förordnas att delta i repetitionsövning. På så sätt är det vid behov möjligt att höja den militära beredskapen. Förordnadet till repetitionsövning ges då för varje reservist för högst 30 dagar åt gången.

Under tiden i reserven kan man beordras till övning enligt följande:

 • officerare, institutofficerare och underofficerare 200 dygn,
 • de som utbildats för krävande manskapsuppgifter 150 dygn och
 • övrigt manskap 80 dygn.

Reservistens förmåner

Under en repetitionsövning är du berättigad till kostnadsfri förplägnad, inkvartering och utrustning samt hälsovård och mediciner. Dessutom ersätts dina resekostnader för resan till och från övningen enligt det förmånligaste resesättet med kollektivtrafik.

I frågor som gäller rätts- och socialskydd får du hjälp av truppförbandets socialkurator. Kuratorns tjänster är kostnadsfria, och du kan ta kontakt med honom eller henne redan före repetitionsövningen. För olycksfall som har samband med övningen betalas ersättning.

Reservistlön och dagspenning

Försvarsmakten betalar reservistlön och dagspenning för den tid du är på repetitionsövning. Reservistlönen är skattepliktig inkomst, och behöver inte meddelas separat till skatteverket. Du får en beräkning av reservistlönen som ges till arbetsgivaren.

Reservistlön utbetalas

 • till officerare och specialofficerare 65,85 euro per dag (från och med 1.8.2020 --> 67,59 euro)
 • till underofficerare 62,80 euro per dag (1.8.2020--> 64,52 euro)
 • till manskap 60,10 euro per dag (1.8.2020 --> 61,44 euro)

Till alla betalas dessutom 5,15 euro per dag i dagspenning (från och med 1.1.2021 5,20 euro). Dagspenningen är skattefri inkomst. Kvinnor får därtill 0,50 euro i persedelpenning per dag.

Den som kallats till frivillig övning har i övrigt samma rättigheter till de förmåner som nämns ovan, men ingen reservistlön utbetalas.

Alla förmåner utbetalas till de i repetitionsövningen eller den frivilliga övningen deltagandes bankkonton minst en gång per månad.

Repetitionsövning och arbete

Strävan är att ordern om övningen sänds cirka ett halvt år innan övningen börjar, så att du hinner få dina civila ärenden ordnade.

Före övningen bör du vara i kontakt med din arbetsgivare eller den som betalar ut arbetslöshetsersättning. Repetitionsövningar är en godtagbar orsak att vara borta från arbetet under förutsättning att arbetsgivaren har meddelats om övningen minst två månader i förväg. Arbets- eller tjänsteförhållandet gällande en person som deltar i repetitionsövning kan inte sägas upp. Ytterligare information får du på adressen tem.fi/sv/anstallningsskydd-for-tjanstgoringspliktiga.

Du kan också, beroende på arbets- eller kollektivavtalet i din bransch, ha rätt till full eller partiell lön under repetitionsövningen. Det lönar sig att utreda saken via din arbetsgivare eller ditt fackförbund redan före övningen. För en arbetslös medför en repetitionsövning inte karens i utbetalning av arbetslöshetsersättningen.

Då du är beordrad till en repetitionsövning kan du tillsammans med din familj söka utkomststöd hos socialförvaltningen i din hemkommun.

Om du är i behov av tilläggstöd kan du söka militärunderstöd. Då kan bostadsbidrag utbetalas och räntor på studielån som förfaller ersättas. Tilläggsinformation om militärunderstöd får du på FPA:s sida.www.kela.fi/web/sv/militarunderstod

Permission och befrielse

Du kan få permission under en repetitionsövning av motiverat skäl om du har intyg. Om hindret för att delta i övningen är kortvarigt är det skäl att ansöka om permission i stället för befrielse. Du kan ansöka om permission av övningsledaren, vars kontaktuppgifter finns i övningsordern eller -kallelsen.

Du kan befrias från repetitionsövning till exempel på grund av

 • hälsoskäl,
 • skäl som gäller arbete eller studier,
 • personliga skäl eller
 • om du är varaktigt bosatt utomlands.

Man får inte utebli från en övning om man inte har fått skriftlig befrielse från den. Befrielse måste sökas skriftligen hos den regionalbyrå som sänt ordern.

Fyll i ansökan: "Vapautushakemus kertausharjoituksesta"

Hälsoskäl

Om du blir skadad eller sjuk så att du inte klarar av de planerade tjänstgöringsuppgifterna under repetitionsövningen bör du sända ett skriftligt läkarintyg till den regionalbyrå som sänt ordern. Skadans eller sjukdomens art och det hinder för tjänstdugligheten som den utgör bör framgå av intyget.

Arbete

Om ditt deltagande i en repetitionsövning leder till avsevärda olägenheter för din arbetsgivare kan regionalbyrån bevilja dig befrielse. Din arbetsgivare bör avge en utredning, av vilken det framgår varför din arbetsinsats inte kan ersättas under övningen och varför den olägenhet som övningen innebär för arbetsgivaren kan betraktas som avsevärd. Du bör själv ansöka om befrielse och bifoga arbetsgivarens utredning till ansökan.

Av utredningen bör framgå

 • din uppgiftsbeskrivning och ställning i organisationen,
 • de arbetsuppgifter som är på ditt ansvar under övningen,
 • företagets storlek och årsresultat,
 • den förändring i företagets resultat eller verksamhet som föranleds av din frånvaro,
 • varför man inte kan ersätta dina arbetsprestationer genom interna ställföreträdararrangemang,
 • din eventuella status som nyckelperson: när den har beviljats och vad den bygger på och
 • de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit för att möjliggöra ditt deltagande i repetitionsövningen.

En yrkesutövare bör kunna motivera den avsevärda olägenhet som repetitionsövningen innebär för arbetet. Saker som kan beaktas i ansökan är till exempel förbindelser som ingåtts med tredje part. En lantbruksföretagare och renskötare bör till sin ansökan bifoga ett utlåtande som avgivits av lantbrukssekreteraren eller motsvarande instans, av vilken antalet anställda på lägenheten och möjligheterna att ordna med avbytare under övningen framgår.

Studier

Om du är studerande bör du i god tid ta kontakt med din läroinrättning och utreda frågorna i anslutning till repetitionsövningen. Om det inte är möjligt för dig att delta i övningen bör du sända en utredning till regionalbyrån. Den som är på väg att inleda sina studier måste bevisa att han eller hon har godkänts till läroinrättningen och att han eller hon personligen måste vara närvarande vid läroinrättningen under övningen.

Om du söker befrielse på grund av att studierna är i ett avancerat skede eller i slutskedet måste det framgå av utredningen varför du måste studera eller ägna dig åt ditt slutarbete just under repetitionsövningen. Du bör själv ansöka om befrielse och foga en utredning om dina studier till ansökan.

Familjeskäl och andra personliga skäl

Orsaker som kan möjliggöra frånvaro från en repetitionsövning kan vara till exempel eget barns födelse, att man är änkling/änka, att man är ensamförsörjare för ett minderårigt barn, att en familjemedlem är allvarligt sjuk, vilket bör intygas, eller att man fungerar som närståendevårdare. Även egen vigsel, nära anhörigs begravning eller deltagande som Finlands representant i en betydande internationell tävling kan vara godtagbara frånvaroorsaker. Om du vårdar ett barn eller en anhörig hemma och får hemvårdsstöd eller stöd för närståendevård, foga ett intyg från socialmyndigheterna i kommunen eller en kopia av stödbeslutet till din ansökan.

En semesterresa som betalts innan man förordnats till repetitionsövning och vars tidpunkt är omöjlig att ändra kan utgöra en godtagbar orsak att vara borta från repetitionsövningen.

Om man är bosatt utomlands

Om du är varaktigt bosatt utomlands och den som gett förordnandet inte har varit medveten om detta vid tidpunkten för förordnadet bör du till den regionalbyrå som sänt ordern sända ett skriftligt intyg om att du bor utomlands snarast möjligt efter att du fått ordern.

Av intyget bör framgå

 • sedan när du är bosatt utomlands,
 • hur länge du kommer att vara bosatt utomlands,
 • din ordinarie adress utomlands och
 • på vilka grunder bosättningen utomlands bör betraktas som varaktig.