Två glada soldater i en snöstorm

Beväringstjänsten och -utbildningen

Syftet med beväringstjänsten är att upprätthålla försvarets beredskap och utbilda värnpliktiga för uppgifter inom det militära försvaret. Cirka 21 000 beväringar får årligen beväringsutbildning. Antalet kvinnor som sökt till frivillig militärtjänst har ökat under de senaste åren.

Beväringarna väljs till utbildning enligt försvarsmaktens behov. I urvalet beaktas beväringens kunskaper och färdigheter, beredskap att leda samt resultaten i de bedömningar som gjorts av utbildare och jämställda.

Beväringsutbildningens kvalitet säkerställs genom effektiv och motiverande utbildning. Utbildningen bedöms kontinuerligt och utvecklas enligt erhållen respons.

Mobbning, trakasserier eller pennalism godkänns inte inom försvarsmakten. Utgångspunkten är en jämställd och likvärdig behandling.

Det kunnande som den värnpliktige skaffat sig innan beväringstjänsten inleds fastställs före tjänstgöringen och man strävar efter att utnyttja kunnandet i tjänstgöringsuppgifterna. Beväringarnas specialkunnande utnyttjas i specialuppgifter. Beväringstjänsten utgör en del av individens utbildning och arbetskarriär. Försvarsmakten samarbetar med läroinrättningar och arbetsgivare för att det kunnande som beväringarna får inom tjänstgöringen ska beaktas.

I början av beväringstjänsten möts de unga av nya saker: gemensam inkvartering, reglerad tidsanvändning, militär disciplin och fysisk ansträngning. En del av beväringarna upplever detta som en tillfälligt ökad psykisk belastning. Detta beaktas i programmet i början av tjänstgöringen. Tjänstgöringsförhållandena bygger på följande principer:

 • ovillkorlig rättvisa och jämställdhet iakttas,
 • inställningen till personliga problem är saklig och problem tas på allvar,
 • sekretess i fråga personliga saker respekteras och
 • respons insamlas, och inställningen till respons är konstruktiv.

Beväringarnas sociala färdigheter utvecklas genom utbildning i smågrupper i krigstida gruppsammansättning. Inom utbildningen betonas betydelsen av stridsparets och patrullens samarbete samt ansvaret för att man har omsorg om varandra. Inom ledarutbildningen betonas att man bör möta människor som individer, bygga upp förtroende och ha omsorg om sina underordnade.

Beväringstjänsten fostrar soldater som förstår att det är berättigat att försvara sig och klarar av att göra etiskt korrekta val och fatta etiskt korrekta beslut. I den etiska fostran inom beväringsutbildningen betonas människovärdet, förståelsen för att människor är olika, respekt för individen samt ansvarskänsla.

Beväringsutbildningens struktur

Beväringstjänsten består av olika utbildningsperioder. Alla värnpliktiga startar vid samma streck. Beväringstjänsten räcker beroende på utbildningen 165, 255 eller 347 dagar. Cirka 43 % av beväringarna tjänstgör 347 dagar, ca 14 % 255 dagar och 43 % 165 dagar.

För dem som utbildas för manskapsuppgifter är tjänstgöringstiden 165 dagar och för dem som utbildas för manskapsuppgifter som kräver särskilda färdigheter och för dem som gör vapenfri tjänst 255 dagar. De som utbildas till officer, underofficer och för de mest krävande manskapsuppgifterna tjänstgör 347 dagar.

Grundutbildningsperioden

Då beväringarna genomgått grundutbildningsperioden har de fått soldatens grundläggande färdigheter

Det viktigaste under grundutbildningsperioden är att beväringarna lär sig grunderna i att hantera och använda stormgeväret och ammunitionen på ett säkert sätt. Det är också viktigt att valet till olika utbildningar i slutet av utbildningsperioden lyckas. Vidare lär sig rekryterna grunderna i samarbete genom att de bor och gör saker tillsammans. De lär sig att arbeta i en militär organisation, förstå befälsförhållandena och den militära ordningens betydelse för truppen samt de förpliktelser som en erhållen uppgift innebär för den enskilda soldaten.

För de flesta beväringarna räcker grundutbildningsperioden 8 veckor. Beväringarna vänjs under de första veckorna vid den dagliga tjänstgöringsrytmen i grundenheten och truppförbandet. Under grundutbildningsperioden lär de sig de allmänna grunderna för militär verksamhet och soldatens grundläggande färdigheter. Grundutbildningen ger beväringarna inom alla försvarsgrenar förutsättningar för säker verksamhet som enskild soldat, stridspar, som medlem av en patrull samt som en del av en grupp.

Innehållet i utbildningen är detsamma inom alla vapenslag

Under grundutbildningsperioden avläggs grundexamen för soldat, som mäter de individuella kunskaperna och färdigheterna i fråga om vapen- och skjututbildning, strids- och marschutbildning samt fysisk fostran. I examen ingår grundskjutningar (inkl. skjutskicklighetstest), stridsskjutningar, marscher, en stridsutbildningsbana, en vapenhanteringsbana, orienteringsövningar samt ett skriftligt prov enligt soldatens handbok. För berömligt resultat i examen belönas man med duglighetspermission!

Under grundutbildningsperioden väljs beväringarna till olika utbildningar. De som utbildas placeras i olika utbildningsgrenar och -grupper samt i ledarutbildning eller på specialutbildningskurser. Under grundutbildningsperioden kan beväringarna söka även till specialuppgifter som motsvarar deras eget kunnande och deras civila utbildning.

Krigsmän är beväringar som fått manskapsutbildning och som placeras i stridsuppgifter i krigstida trupper. Till krigsmannautbildning väljs beväringar som med avseende på sina fysiska och psykiska egenskaper är starka och uthålliga.

Specialmän är beväringar som utbildas för de mest krävande krigstida manskapsuppgifterna samt för manskapsuppgifter som förutsätter specialutbildning under fredstid. Sådana är bl.a. militärförare, manskapsuppgifter i pansarfordon, de som tjänstgör i marina förband, militärpoliser, beväringspräster samt vissa andra specialuppgifter som kräver yrkeskompetens. Till utbildning till specialman väljs beväringar som är lämpliga med avseende på sin civila utbildning och sina personliga egenskaper.

Till ledarutbildning väljs de beväringar vilkas förutsättningar att leda och lära sig testats och som utgående från dessa test bedöms som de lämpligaste i kontingenten. I valet beaktas försvarsmaktens krigstida behov av chefer.

Specialutbildningsperioden

Målet för specialutbildningsperioden är att de beväringar som placeras i krigstida manskapsuppgifter, och som tjänstgör 165, 255 och 347 dagar, efter specialutbildningsperioden har de kunskaper och färdigheter som den egna försvarsgrenen, det egna vapenslaget och den egna utbildningsgrenen förutsätter. Utbildningen ger de färdigheter som behövs i en uppgift inom den egna utbildningsgrenen, som en del av en patrull, grupp och pluton.

Krigsmännens specialutbildningsperiod räcker 9 veckor. Under utbildningen koncentrerar man sig på de viktigaste krigstida färdigheterna inom den egna utbildningsgrenen. I utbildningen betonas de kurser som de krigstida uppgifterna förutsätter samt specialutbildningen inom armén, marinen och flygvapnet och för krigsmännen inom de olika vapenslagen.

Krigsmännen utbildas så att de behärskar de uppgifter som deras placering i den krigstida truppen förutsätter.

Krigsmännen skjuter under specialutbildningsperioden de stridsskjutningar som gruppen eller gruppvapnet förutsätter. Därtill skjuts de stridsskjutningar som ingår i det egna vapenslaget och den egna utbildningsgrenen. Under specialutbildningsperioden utförs provet enligt utbildningsgrenen, "krigarens prov".

Specialmännen utbildas efter den 8 veckor långa grundutbildningen på specialkurser för olika ansvarsområden. Specialkurserna kan börja redan under grundutbildningsperioden om det är nödvändigt med tanke på de lokala omständigheterna och utbildningsarrangemangen. Kurserna tar vanligen slut senast då de beväringar i den föregående kontingenten som tjänstgör 255 dagar övergår till reserven.

Under dessa kurser lär sig specialmännen de praktiska kunskaper och färdigheter med vilkas hjälp de kan utföra sina krigstida manskapsuppgifter samt fredstida underhålls-, logistik- och övervakningsuppgifter i garnisonen som kräver specialutbildning. I kurserna ingår examen, och utbildningen omfattar övning i den krävande uppgiften.

Specialmännen ska oberoende av sitt specialområde behärska krigsmannens färdigheter så att de klarar av att strida som infanteri vid försvaret av en till samma utbildningsgren hörande trupps grupperings- eller ansvarsområde samt vid motanfall. Under special- och trupputbildningsperioden ordnas en ca 3 veckor lång repetitionsperiod som tar upp det man lärt sig under grundutbildningsperioden, om specialkursen börjat redan under grundutbildningsperioden.

Utbildningen under special- och trupputbildningsperioden för de beväringar inom manskapet som tjänstgör 255 dagar planeras med beaktande av garnisonens skyldigheter, de krav den krigstida uppgiften ställer samt strids- och skjutövningarna.

Specialmännens beväringschefer byts vid mitten av specialutbildningsperioden. Specialmännen placeras i en krigstida trupp i första hand tillsammans med sin egen kontingent, även om de inte överförs till reserven samtidigt som krigsmännen i kontingenten.

Då de övriga hemförlovats fördjupar specialmännen sitt kunnande, avlägger prov för sina kompetensbrev och stöder följande kontingents utbildning. En beväring som hör till manskapet och som under specialutbildningsperioden har uppvisat särskilda färdigheter och särskild lämplighet kan i undantagsfall avlägga underofficerskursen eller reservofficerskursen tillsammans med nästa kontingent. En del av specialmännen tjänstgör 347 dagar. Sådana är till exempel de som tjänstgör i manskapsuppgifter inom beredskapsenheter samt största delen av militärförarna, vilkas kompetensbrev förutsätter långvarig övning. Specialmän med lång tjänstgöringstid deltar i den egna kontingentens och följande kontingents övningar samt skjutläger.

Trupputbildningsperioden

Målet för trupputbildningsperioden är att de som utbildas behärskar uppgifterna enligt sin placering och klarar av att uppfylla de fastställda prestationskraven då de genomgått trupputbildningsperioden.

Trupputbildningsperioden räcker cirka 7 veckor. Denna period utgör med tanke på verksamheten och färdigheterna beväringstjänstens höjdpunkt och omfattar de viktigaste krigs- och skjutövningarna.

Beväringarna samlas och placeras senast i början av trupputbildningsperioden i den krigstida trupp som produceras. Trupperna utbildas i krigstida sammansättning, i vilken även den ersättande reserv som hör till truppen kan ingå.

Under trupputbildningsperioden mäts truppens utbildningsnivå vid strids- och skjutövningar.

Utbildningen tas till 2020-talet

Försvarsmakten förnyar beväringsutbildningen och praxisen i fråga om utbildningen genom Utbildning 2020-programmet.

Genom Utbildning 2020-programmet utvecklas uppbådssystemet, tjänstgöringsvalet, utbildningssystemet i sin helhet samt utbildningsmetoderna. Man strävar efter att utveckla de värnpliktigas utbildningsstig från uppbådspliktig till reservist så att den blir så smidig som möjligt.

Målsättningarna hålls på en hög nivå. Målsättningen är en effektiv, men också kostnadseffektiv utbildning som svarar mot utmaningarna i framtida säkerhetsmiljöer. En effektiv och målinriktad utbildning gagnar både försvarssystemet och individen.

Inom utbildningen utnyttjas modern teknologi. I enlighet med moderna synsätt på lärande ger man dem som utbildas mera ansvar för sitt eget lärande. Övningarna effektiveras och de uppnådda inlärningsresultaten mäts systematiskt.

Konceptet för programmet Utbildning 2020 testas i två års tid genom olika pilotprojekt, som sker vid truppförband runtom i Finland. De bästa metoderna som fås fram genom pilotprojekten kommer att ingå i det egentliga Utbildning 2020-programmet. Utbildning 2020-programmet utgör en del av den kontinuerliga utvecklingen av försvarsmakten.

Genom Utbildning 2020-programmet utvecklas följande delområden:

Uppbåd och tjänstgöringsval

 • Digitaliseringen utnyttjas för att underlätta informationsgången. Den elektroniska kundtjänsten utvidgas att omfatta alla värnpliktiga.

Moderna utbildningsmetoder

 • Simulering, webbaserad och virtuell utbildning blir en naturlig del av de värnpliktigas utbildning.
 • Utbildningen formas om så att den består moduler - detta stöder preciseringen av delmålsättningarna och bidrar till en jämnare utbildningskvalitet. Antalet förflyttningar och väntetiderna kan minskas.
 • Målsättningarna för kunnandet styr genomförandet av utbildningen. Utbildarens roll som coach betonas. Genom utbildningen stöds den övergripande funktionsförmågan, som indelas i fysisk, psykisk, social och etisk förmåga.

Utbildningssystemet

 • Utbildningstiderna utgår från målsättningarna för kunnandet.
 • Utbildningssystemets verkningar utvärderas systematiskt - delområden är inlärningsresultat, tidsmässig effektivitet, kostnadseffektivitet, optimal användning av resurser och utrymmen.
 • Utbildningen av beredskapstrupper utvecklas.
 • Utbildningssystemet för reserven utvecklas. I fortsättningen kommer de elektroniska tjänsterna också att tillgodose reservisternas behov.
 • Den krävande övningsverksamheten effektiveras. Målsättningsnivån förbli hög och utbildningen är mera helhetsinriktad än tidigare.

För tillfället pågår de viktigaste pilotprojekten för Utbildning 2020-programmet inom ramen för den utbildning som ordnas för kontingent 2/18 i Björneborgs brigad, Kustbrigaden och Luftkrigsskolan. Vi berättar även om utvecklingsprojekten inom ramen för Utbildning 2020-programmet i våra kanaler i sociala medier under hashtagen #koulutus2020