Hoppa till innehåll

Två glada soldater i en snöstorm

Beväringstjänsten och -utbildningen

Syftet med beväringstjänsten är att upprätthålla försvarets beredskap och utbilda värnpliktiga för uppgifter inom det militära försvaret. Cirka 21 000 beväringar får årligen beväringsutbildning. Antalet kvinnor som sökt till frivillig militärtjänst har ökat under de senaste åren.

De personliga fördelarna med beväringstjänsten kan vara många. Försvarsmakten erbjuder beväringar som rycker in över 500 olika uppgifter på olika nivåer.  Chansen är bra för många att hitta en intressant beväringsuppgift som motsvarar hans eller hennes förmåga. Tjänstgöringen kan ge en motiverad beväring såväl yrkeskunskaper, som kan användas i det civila, som bland annat goda sociala färdigheter och färdighet att uppträda, arbeta i grupp och förstås kamratskap. 

Under tjänstgöringen har beväringarna möjlighet att sätta sina psykiska och fysiska resurser på prov samt uppleva olika nya saker under handledning av erfarna utbildare. Beväringstjänsten utgör en del av individens utbildning och arbetskarriär. Försvarsmakten samarbetar med läroinrättningar och arbetsgivare för att det kunnande som beväringarna får inom tjänstgöringen ska beaktas.

I början av beväringstjänsten möts de unga av nya saker: gemensam inkvartering, reglerad tidsanvändning, militär disciplin och fysisk ansträngning. En del av beväringarna upplever detta som en tillfälligt ökad psykisk belastning. Detta beaktas i programmet i början av tjänstgöringen. Tjänstgöringsförhållandena bygger på följande principer:

 

 • ovillkorlig rättvisa och jämställdhet iakttas,
 • inställningen till personliga problem är saklig och problem tas på allvar,
 • sekretess i fråga personliga saker respekteras och
 • respons insamlas, och inställningen till respons är konstruktiv.

Beväringarnas sociala färdigheter utvecklas genom utbildning i smågrupper i krigstida gruppsammansättningar. Inom utbildningen betonas betydelsen av stridsparets och patrullens samarbete samt ansvaret för att ha omsorg om varandra. Inom ledarutbildningen betonas att man bör möta människor som individer, bygga upp förtroende och ha omsorg om sina underordnade.

Beväringstjänsten fostrar soldater som förstår att det är berättigat att försvara sig och klarar av att göra etiskt korrekta val och fatta etiskt korrekta beslut. I den etiska fostran inom beväringsutbildningen betonas människovärdet, förståelsen för att människor är olika, respekt för individen samt ansvarskänsla. Mobbning, trakasserier eller pennalism godkänns inte inom försvarsmakten. Utgångspunkten är en jämställd och likvärdig behandling.

 

Beväringsutbildningens uppbyggnad

Beväringstjänsten består av kurser inom olika utbildningsperioder. Alla värnpliktiga startar på samma streck. Tjänstgöringstiden är 165, 255 eller 347 dagar beroende på utbildningen. Cirka 43 % av beväringarna tjänstgör 347 dagar, ca 14 % 255 dagar och 43 % 165 dagar. För dem som utbildas för manskapsuppgifter är tjänstgöringstiden 165 dagar och för dem som utbildas för manskapsuppgifter som kräver särskilda färdigheter och för dem som gör vapenfri tjänst 255 dagar. De som utbildas till officer, underofficer och för de mest krävande manskapsuppgifterna tjänstgör 347 dagar.

Beväringarna väljs till utbildning enligt försvarsmaktens behov. I urvalet beaktas beväringens kunskaper och färdigheter, beredskapen att leda samt resultaten i de bedömningar som gjorts av utbildare och jämställda. De färdigheter som den värnpliktige skaffat sig innan beväringstjänsten inleds fastställs före tjänstgöringen och man strävar efter att utnyttja färdigheterna i tjänstgöringsuppgifterna. Beväringarnas speciella färdigheter utnyttjas för specialuppgifter.

 

Rekrytskedet

Då beväringarna genomgått rekrytskedet har de fått soldatens grundläggande färdigheter

Rekrytskedet räcker 6 veckor. Rekryterna delas in i rekrytskedets trupper på basis av resultaten från förfrågningen före inryckningen. Beväringarna vänjer sig under de första veckorna vid den dagliga tjänstgöringsrytmen i grundenheten och truppförbandet. Under rekrytskedet lär de sig de allmänna grunderna för att fungera militärt och soldatens grundläggande färdigheter i överlevnad, tagande av skydd och skydd. Grundutbildningen ger beväringarna inom alla försvarsgrenar förutsättningar för säker verksamhet som enskild soldat, i ett stridspar och som medlem av en patrull. 

Under rekrytskedet avläggs soldatens grundexamen, som mäter de individuella kunskaperna och färdigheterna i fråga om vapen- och skjututbildning, strids- och marschutbildning samt fysisk fostran. 
Under rekrytskedet väljs beväringarna till olika utbildningsgrenar.  Utgående från valet till utbildningsgren fastställs den utbildningsgren inom vilken beväringen avlägger sin grund-kurs under utbildningsgrensskedet. Under rekrytskedet kan beväringarna söka även till specialförband som motsvarar deras egna färdigheter och civila utbildning. Information om dessa specialuppgifter och -förband ges separat och man ansöker till dem separat. Specialuppgifter är bland annat grafiker, ICT-stödperson, fotograf eller journalist.

Utbildningsgrenskedet

 

Under utbildningsgrenskedet utvecklas utöver individens färdigheter även samverkan på gruppnivå

Utbildningsgrenskedet räcker 6 veckor. Under utbildningsgrenskedet får beväringarna den utbildning som de kritiska färdigheterna inom utbildningsgrenen förutsätter (grundkurs inom utbildningsgrenen). Grundkursens målsättning inom utbildningsgrenen är att beväringen efter att ha avlagt kursen har de grundläggande kunskaperna och färdigheterna som utbildningsgrenen förutsätter, kan använda det personliga vapnet eller gruppvapnet eller systemet i en stridssituation och kan genomföra de stridsuppgifter som beordras honom eller henne som gruppmedlem inom utbildningsgrenen.

Under utbildningsgrenskedet bedöms beväringarnas kunskaper och färdigheter genom provet enligt utbildningsgren. För godkänt utförande av provet enligt utbildningsgren beviljas utbildningsmärke.

Under utbildningsgrenskedet sker även valet till underofficerskursen. De beväringar vilkas förutsättningar att leda och lära sig enligt tester visat sig lämpligast väljs till ledarutbildning. I valet beaktas försvarsmaktens krigstida behov av chefer.

 

Specialutbildningsskedet

Funktionsförmåga som en del av utbildningen

Programmet för funktionsförmåga inleds redan under rekryt- och utbildningsgrensskedet och den utvecklas progressivt under hela tjänstgöringen. Programmet för funktionsförmåga utvecklar beväringens psykiska och fysiska funktionsförmåga i takt med att belastningen under tjänstgöringstiden ökas. Under specialutbildningsskedet är målet för utvecklingen av funktionsförmågan att soldaten efter avslutat skede kan fungera som en medlem av sin krigstida trupp och bevara funktionsförmågan och att han eller hon utgående från sin funktionsförmåga är redo för den krävande militära utbildningen under trupputbildnings-skedet och längre krigsövningar än tidigare.

Specialutbildningsgrenskedet räcker 6 veckor. Då specialutbildningsskedet inleds börjar de som valts till ledarutbildning på underofficerskursen. Målet för specialutbildningsperioden är att de beväringar som placeras i krigstida manskapsuppgifter, och som tjänstgör 165, 255 och 347 dagar, efter specialutbildningsperioden har de kunskaper och färdigheter som den egna försvarsgrenen, det egna vapenslaget och den egna utbildningsgrenen förutsätter. Utbildningen ger de färdigheter som behövs i en uppgift inom den egna utbildningsgrenen, som en del av en patrull, grupp och pluton. Under specialutbildningsskedet avläggs de fortsättnings- och kompletteringskurser som uppgiften kräver samt specialexamina.

För de beväringar inom manskapet som tjänstgör 255 dagar planeras utbildningen under special- och trupputbildningsperioden utgående från garnisonens skyldigheter, på de krigstida uppgifternas krav samt på strids- och skjutövningar.

 

Trupputbildningsskedet

Utbildningsmål: ett stridsdugligt krigstida förband

Beväringsutbildningen når sin kulmen under trupputbildningsskedet, som räcker sex veckor. De viktigaste övningarna ordnas under trupputbildningsskedet. Utbildningen under trupputbildningsskedet ger färdigheter att fungera i en krigstida uppgift och uppfylla de fastställda kraven på prestationsförmågan.

Beväringarna samlas och placeras senast i början av trupputbildningsperioden i den krigstida trupp som bildas. Trupperna utbildas i krigstida sammansättning, där även den ersättande reserv som hör till truppen kan ingå. Under trupputbildningsperioden mäts truppens utbildningsnivå vid strids- och skjutövningar.

Trupputbildningsskedet består av trupputbildningskurserna, krigsövningarna och kursen Mot reserven som ordnas i slutet av skedet. Kursen ordnas under perioden mellan den sista krigsövningen och hemförlovningen.

 

Utbildningen i 2020-talet

Med programmet Utbildning 2020 har förnyat beväringsutbildningen och praxisen. Med programmet Utbildning 2020 har utvecklat genomgående uppbådssystemet, tjänstgöringsvalet, utbildningssystemet samt utbildningsmetoderna. Man strävar efter att utveckla de värnpliktigas utbildningsväg från uppbådspliktig till reservist så att den blir så smidig som möjligt.

Målsättningarna hålls på en hög nivå. Målsättningen är en effektiv, men också kostnadseffektiv utbildning som svarar mot utmaningarna i framtida säkerhetsmiljöer. En effektiv och målinriktad utbildning gagnar både försvarssystemet och individen.

Inom utbildningen utnyttjas modern teknologi. Enligt moderna synsätt på inlärning ges de som utbildas mera ansvar för sitt eget lärande. Övningarna effektiviseras och de uppnådda inlärningsresultaten mäts systematiskt.

 

Genom Utbildning 2020-programmet har utvecklat följande delområden:

Uppbåd och tjänstgöringsval

 • Digitaliseringen utnyttjas för att underlätta informationsgången. Den elektroniska kundtjänsten utvidgas att omfatta alla värnpliktiga.

Moderna utbildningsmetoder

 • Simulering, webbaserad och virtuell utbildning blir en naturlig del av de värnpliktigas utbildning.
 • Utbildningen formas om så att den består moduler - detta stöder preciseringen av delmålsättningarna och bidrar till en jämnare utbildningskvalitet. Antalet förflyttningar och väntetiderna kan minskas.
 • Målsättningarna för kunnandet styr genomförandet av utbildningen. Utbildarens roll som coach betonas. Genom utbildningen stöds den övergripande funktionsförmågan, som indelas i fysisk, psykisk, social och etisk förmåga.

Utbildningssystemet

 • Utbildningstiderna utgår från målsättningarna för kunnandet.
 • Utbildningssystemets verkningar utvärderas systematiskt - delområden är inlärningsresultat, tidsmässig effektivitet, kostnadseffektivitet, optimal användning av resurser och utrymmen.
 • Utbildningen av beredskapstrupper utvecklas.
 • Utbildningssystemet för reserven utvecklas. I fortsättningen kommer de elektroniska tjänsterna också att tillgodose reservisternas behov.
 • Den krävande övningsverksamheten effektiveras. Målsättningsnivån förbli hög och utbildningen är mera helhetsinriktad än tidigare.
´