Hoppa till innehåll

Kuva, jossa naissotilas seisoo meren ääressä.

Frivillig tjänstgöring för kvinnor

Är du intresserad av att tjänstgöra? Du kan söka till frivillig militärtjänst för kvinnor om du är finsk medborgare, 18-29 år och ditt hälsotillstånd och dina personliga egenskaper lämpar sig för militär utbildning. Du kan tjänstgöra vid alla trupper och i alla uppgifter inom Försvarsmakten.

Du observerar väl att du kan inleda frivillig militärtjänst för kvinnor när du fyllt 18 år. Tjänstgöringen bör ha fullgjorts, det vill säga den bör ha slutförts, under det år då du fyller 30 år. Detta gäller både män och kvinnor. 

Kvinnor kan göra frivillig militärtjänst inom alla försvarsgrenar och vapenslag. Förutsättningen för att man ska kunna göra frivillig militärtjänst för kvinnor är att man är finsk medborgare, 18-29 år när tjänstgöringen inleds samt att man med avseende på sitt hälsotillstånd och sina andra personliga egenskaper lämpar sig för militär utbildning.

Alla startar vid samma streck

Innehållet i och kraven inom tjänstgöringen är desamma för kvinnor som för män. Kvinnor och män har lika möjligheter att ta del av ledarutbildningen och att senare göra militär karriär. Tjänstgöringsuppgifterna fördelas inte enligt kön utan enligt personens lämplighet och kunnande. Kvinnorna inleder sin tjänstgöring samtidigt som männen. Läs mera om beväringsutbildningen.

Efter tjänstgöringen hör kvinnorna till reserven. De kan förordnas till repetitionsövningar på samma sätt som män. Efter 30 dagar lyder kvinnorna under värnpliktslagen fram till slutet av det år då de fyller 60 år. Läs mera om repetitionsövningar.

Så här söker du till tjänstgöringen

1. Fundera på när du vill tjänstgöra och i vilken uppgift

Du kan söka till julikontingenten under innevarande år och till januari- eller julikontingenten under de följande tre åren. I julikontingenten det år då man söker finns det bara ett begränsat antal platser. Det finns många olika tjänstgöringsuppgifter inom beväringsutbildningen vid försvarsmaktens olika truppförband. Alla tjänstgöringsuppgifter finns dock inte vid alla truppförband. Bekanta dig med olika tjänstgöringsuppgifter.

2. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten: "Ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor"

Du kan fylla i ansökningsblanketten i Försvarsmaktens elektroniska kundtjänst här. Logga in i tjänsten med nätbankskoder, elektroniskt personkort eller mobilcertifikat.

Meddela i ansökan dina önskemål om tjänstgöringstid och tjänstgöringsplats. Ifall någon uppgift intresserar dig särskilt mycket, lönar det sig att nämna det redan då du ansöker. Skriv ut det ifyllda utkastet till ansökan och boka tid till läkarundersökningen.

Obs! Vid behov kan du fortfarande skicka in en ansökan i pappersformat till din regionalbyrå. Ansökningsblanketterna hittar du här. Observera att du måste skriva ut alla sidor för att kunna underteckna dem.

3. Besök läkare

Reservera tid för läkarundersökning vid din egen hälsovårdscentral och meddela att du kommer på en tjänstduglighetsundersökning. Ta med det utskrivna utkastet till ansökan och blanketten "Läkarutlåtande om hälsotillstånd", som läkaren fyller i. Blanketten för läkarutlåtandet finns här

Det är möjligt att ansöka om ersättning av Försvarsmakten för de kostnader som föranleds av det läkarutlåtande. Se till at fråga ett kvitto från hälsovårdscentral! Ansökan om ersättning för utgifterna görs i samma elektroniska ansökan. 

4. Gör ansökan klar 

Logga in i kundtjänsten på nytt efter läkarundersökningen och bifoga det läkarutlåtande du fått till din ansökan. Efter det är ansökan klar att sändas. Skicka in din ansökan och dess bilagor senast 15.1.

Din egen regionalbyrå hjälper dig före och efter beväringstjänsten. Kontaktuppgifterna hittar du här

5. Om du söker till specialtrupper, läs anvisningarna om ansökan här.

Du kallas till urval utgående från din ansökan

Vid urvalet får du information om frivillig militärtjänst, blir du intervjuad och ditt hälsotillstånd undersöks. Din regionalbyrå ordnar urval under april månad.

Urval ordnas i april enligt det lokala läget
De kvinnor som söker till militärtjänst kallas utgående från ansökan till ett urval som ordnas av regionalbyrån. Under urvalet ges information om beväringstjänsten och värnplikten, intervjuas sökandena och undersöks deras hälsotillstånd. Under urvalet har sökanden möjlighet att komma med önskemål gällande utbildningen och tjänstgöringen. 

Urval ordnas enligt det lokala läget antingen så att sökandena är närvarande eller också på distans. Regionalbyråerna kontaktar sökandena och meddelar om ett planerat urval kommer att ordnas på distans.  Vid urval som ordnas i fysiska utrymmen iakttas de rekommendationer som givits av Institutet för hälsa och välfärd (bl.a. hand- och hosthygien, skyddsavstånd). 

De som deltar i urval ombeds beakta följande säkerhetsåtgärder: 
•    Om du är sjuk, kontakta din egen regionalbyrå och kom överens om på vilket sätt du deltar i urvalet.
•    Tvätta händerna noggrant genast då du kommer till urvalet och håll god handhygien genom hela urvalet. 
•    Iaktta säkerhetsavstånd i förhållande till andra personer som deltar i urvalet. 

Urvalsgrunder är hälsotillståndet och andra personliga egenskaper. De som väljs bör även vara så lämpliga som möjligt att utbildas för försvarsmaktens reserv.

Förbered dig för tjänstgöringen

Om du väljs till tjänstgöringen, får du ett förordnande om att inleda tjänstgöringen antingen i samband med urvalet eller senare per post. Av detta framgår när och vid vilket truppförband du ska inleda tjänstgöringen. Förordnandet till tjänstgöring är samtidigt din resebiljett, förvara det därför omsorgsfullt.

Före tjänstgöringen lönar det sig att sköta om sin kondition och hälsa samt sina penningärenden.

Om du kommer på andra tankar

Då du förordnats till tjänstgöring bör du meddela skriftligen (per e-post eller brev) före tjänstgöringens början om du inte inleder tjänsten. Då tjänstgöringen inletts har du 30 dagar på dig att meddela att du inte fortsätter tjänstgöringen. Efter 30 dagar är du värnpliktig.

Kommendören för ett truppförband kan även annullera ett förordnande till militärtjänst inom 30 dagar på grund av skada, sjukdom, uppenbar olämplighet eller av annat motsvarande skäl.

Ytterligare information finns i lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor.

Nästan 10 00 rekryter inleder sin beväringstjänst inom armén
Armén

Nästan 10 00 rekryter inleder sin beväringstjänst inom armén

Måndag 8.7.2019 anländer nya rekryter till garnisonerna runt om i Finland. I de åtta truppförbanden inom armén inleder cirka 10 000 rekryter sin tjänstgöring. Flest rekryter anländer till Karelska brigaden, Kajanalands brigad och Björneborgs brigad, som var och en får cirka 2 000 nya rekryter.
5.7.2019 | 10.19
Ansökningstiden till frivillig militärtjänst för kvinnor går ut 1.3.2019
Armén

Ansökningstiden till frivillig militärtjänst för kvinnor går ut 1.3.2019

Undersergeant Veera Parkkila och jägare Alissa Kahr, som båda gör frivillig militärtjänst vid Karelska brigaden, uppmanar kvinnor att fördomsfritt anta utmaningen. Antalet kvinnor som söker till tjänstgöringen har ökat under de senaste åren, 2018 var antalet sökande över 1 500.
5.2.2019 | 12.20
Armén hemförlovar över 7 700 beväringar 14.6 och 21.6
Armén

Armén hemförlovar över 7 700 beväringar 14.6 och 21.6

Från Arméns åtta truppförband övergår sammanlagt 7 720 beväringar och kvinnor som gjort frivillig militärtjänst till reserven den 14 och 21 juni. En av dem är undersergeant Inka Rytilahti, som hemförlovas från Jägarbrigaden.
14.6.2018 | 9.10
Frivillig militärtjänst för kvinnor
Jägarbrigaden

Frivillig militärtjänst för kvinnor

2016 var ett rekordår gällande antalet kvinnor som sökte sig till frivillig militärtjänst för kvinnor. Hela 842 kvinnor sökte till milin, vilket är nästan 50 stycken fler än någonsin tidigare under de dryga tjugo år som det har varit möjligt för kvinnor att söka till frivillig militärtjänstgöring.
23.2.2017 | 9.55