Hoppa till innehåll

 

Fallskärmsjägarna

Fallskärmsjägarna utbildas för psykiskt och fysiskt krävande spanings- och stridsuppgifter.

Utbildningen består av mångsidig vapen-, skjut-, strids- och fallskärmshopputbildning samt samarbete med helikoptrar. Utbildningen ordnas vid Uttis jägarregemente i Kouvola.

Tjänstgöringsplats: Uttis jägarregemente

Tjänstgöringstid: 347 dagar

Kontingent: juli

Utbildning

Alla fallskärmsjägare får minst underofficers- och ungefär en femtedel reservofficersutbildning på Uttis jägarregementes egen reservofficerskurs. Utbildningen indelas i fyra perioder: grund- och specialutbildningsperioden, 1: a skedet av underofficerskursen, 2: a skedet av underofficerskursen eller reservofficerskursen samt trupputbildningsperioden.

Fallskärmsjägarna får vid sidan av grundutbildning för soldater och utbildning i fallskärmshoppning också helikopter-, vattendrags- samt vapen- och skjututbildning. Dessutom utbildas de i spaning och strid både i terräng och i bebyggelse, i krävande förhållanden under alla årstider. På underofficers- och reservofficerskursen lär sig fallskärmsjägarna ledar- och utbildarfärdigheter samt specialiserar sig på sin egen uppgift, till exempel signalverksamhet, pionjärverksamhet eller medicinaltjänst.

Inträdeskrav

För att bli fallskärmsjägare krävs:

 • gott hälsotillstånd, tjänstduglighetsklass A
 • syn på båda ögonen minst 1,0 utan glasögon (inte glasögon/kontaktlinser)
 • felfritt färgseende
 • normala synfält och normal hörsel
 • god fysisk kondition
 • resultat av ett 12-minuters löpprov på minst 3000 meter
  • måste fyllas i under ansökningsåret
  • resultatet av löptestet kan leda till avslag vid preliminära val
 • simkunnighet 200 m
 • måttlig skidkunnighet

Faktorer som gör att man inte blir vald är astma, laktosintolerans som lätt ger symptom, celiaki, svåra hudsjukdomar och utslag, allergier som kräver medicinering och är begränsande, andra långvariga sjukdomar som kräver regelbunden medicinering, oskötta tänder eller tandprotes, färska frakturer i extremiteterna eller svåra ledskador samt brottsregister eller gärningar som lett till straff (stöld, förskingring, misshandel, rattfylleri eller tre andra trafikförseelser samt övriga anteckningar som utgör ett hinder för deltagande i försvarsmaktens förarutbildning).

Ansökning

Ansökan till fallskärmsjägarkursen för beväringar sker på frivillig grund. Ansökningstiden går ut årligen den 30 november.

Ansök om att bli fallskärmsjägare genom försvarsmaktens elektroniska transaktion genom att fylla i en ansökan på https://asiointi.puolustusvoimat.fi. Den elektroniska ansökan räcker som den är, det vill säga det är inte nödvändigt att skicka bilagor. Ansökningar som kommer in efter ansökningstidens utgång kommer inte att beaktas.

En pappersansökan skickas endast i det fall elektronisk ansökan inte är möjlig. Till pappersansökan ska en blankett bifogas: Frågeformulär för sökande till fallskärmsjägarutbildningen vid Uttis jägarregimente. Ansökningar på papper ska ha inkommit senast den 30 november (observera hur lång tid det tar för posten att resa). Ansökningar som kommer in för sent kommer inte att behandlas.

Endast en del av de sökande är inbjudna till urvalsproven. Utifrån ansökningarna stryks de personer som inte uppfyller antagningskraven.

Det två dagar långa urvalsprovet ordnas i januari. Provet innehåller fysiska och psykologiska lämplighetstest, intervjuer samt läkarundersökning. Utgående från urvalsprovet väljs de 60-80 bäst lämpade personerna till utbildning. Om valet till utbildningen meddelas i mars.

Sök till fallskärmsjägare via försvarsmaktens elektroniska kundtjänst. Fyll i ansökan på adressen https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Ta hänsyn till detta när du ansöker!

Enligt den vägledning som trädde i kraft i försvarsmakten i slutet av november 2022 kan sökande som redan påbörjat sin värnpliktiga tjänst vid ett annat förband inte längre antas i ansökningsprocessen för specialförbandsutbildning.

Var försiktig även i en situation där du redan har fått en order om att starta tjänst vid utryckningar eller vid ett damuttagningsevenemang. Att ansöka till specialstyrkorna är inte ett skäl att inte följa den order om att starta tjänst som inkommit i utryckningen. Om du inte har fått ett godkänt beslut från regionkontoret om att skjuta upp startdatum för tjänsten ska ordningen om tjänstens start följas.

Det nya förfarandet undviker en situation där värnpliktigas tjänstgöringstid överstiger 347 dagar.

Meddelanden relaterade till applikationen

Uttis Jägar Regemente kommer att leverera följande meddelanden elektroniskt till den e-postadress du angett

 • vid utgången av ansökningsåret
  • kungörelse för antagna till inträdesproven
  • kungörelse för de som inte är inbjudna till antagningsprovet
 • under februari
  • meddelande till dem som antagits för utbildning
  • meddelande till dem som inte antas till utbildning.

Om du inte får aviseringar i din e-post, kontakta urvalssekreteraren. Kontrollera även din e-posts skräppostmapp ifall meddelandena omdirigeras dit.

Länkar

´