Hoppa till innehåll

Befrielse från repetitionsövning

Du kan ansöka om att bli befriad från en repetitionsövning:

 • av hälsoskäl, 
 • av skäl som ansluter sig till arbete eller studier,
 • av personliga skäl eller 
 • om du är varaktigt bosatt utomland. 

Befrielse beviljas av den regionalbyrå som beordrat dig till övningen. Den som leder övningen eller fältväbeln vid övningen har inte rätt att befria dig. 

Du får inte utebli från övningen om regionalbyrån inte har beviljat dig befrielse skriftligen. Man måste ansöka om befrielse skriftligen. Kom ihåg att bifoga motiveringar, intyg, utlåtanden, kvitton etc. till din ansökan!

Observera att behandlingstiden för en ansökan om befrielse är högst 10 vardagar. Att du ansökt om befrielse berättigar dig inte att utebli från övningen under den tid ansökan behandlas. Du måste anmäla dig till övningen om behandlingen av din ansökan om befrielse är på hälft. Ansök om befrielse i god tid! 
Fyll i ansökan: 

- Ansökan om befrielse från repetitionsövning

Hälsoskäl

Om du blir skadad eller sjuk så att du inte klarar av de planerade tjänstgöringsuppgifterna under repetitionsövningen bör du sända ett skriftlig läkarintyg till den regionalbyrå som sänt ordern. Skadans eller sjukdomens art och det hinder för tjänstdugligheten som den medför bör framgå av intyget. De undersökningar som läkaren utfört och de diagnoser som ställts utgående från dem samt planerna för den fortsatta vården bör framgå av det intyg som sänds till regionalbyrån.

Av utlåtandet ska åtminstone följande saker framgå:

 • Läkaruppgifter, underteckning och identifikationskod samt patientuppgifter
 • Undersökningsresultat. diagnos (inklusive ICD10-koderna)
 • Kort redogörelse över patientens situation och möjlig vårdplan
 • Läkarens ställningstagande till den värnpliktigas tjänsteduglighet under övning. Ett motiverat utlåtande av läkare gällande den värnpliktigas förmåga att delta i den ifrågavarande beordrade repetitionsövningen.
 • Läkarutlåtandet bör gälla för hela beordrade repetitionsövningstiden

Du beaktar väl att din repetitionsövningsorder är i kraft så länge som regionalbyrån möjligen ändrar ordern. 

Skäl som ansluter sig till arbetet

Om ditt deltagande i repetitionsövningen leder till särskilt allvarlig olägenhet för din arbetsgivare kan regionalbyrån bevilja dig befrielse. Din arbetsgivare bör ge dig en utredning, av vilken det framgår varför din arbetsinsats är oersättlig under övningen och varför den olägenhet som övningen innebär för din arbetsgivare bör betraktas som allvarlig. Du bör själv ansöka om befrielse och bifoga arbetsgivarens utredning till ansökan. Arbetsgivaren kan inte ansöka om befrielse för din del.

Av utredningen bör framgå

 • din uppgiftsbeskrivning och ställning i organisationen,
 • de uppgifter som är på ditt ansvar under övningen,
 • företagets storlek och årsresultat,
 • de följder din frånvaro har på företagets resultat eller verksamhet, 
 • varför företaget inte kan ersätta din arbetsinsats genom interna ställföreträdararrangemang,
 • din eventuella status som nyckelperson: när den beviljats och vad den bygger på och 
 • de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit för att göra det möjligt för dig att delta i repetitionsövningen 
 • hur arbetsgivaren skulle göra om du var sjuk. 

En yrkesutövare bör kunna motivera varför deltagande i epetitionsövningen medför allvarlig olägenhet för hans eller hennes arbete. Saker som kan beaktas i ansökan kan till exempel vara förbindelser och avtal med tredje part. En lantbruksföretagare och renskötare bör till sin ansökan bifoga ett utlåtande av lantbrukssekreteraren eller motsvarande instans, av vilket antalet anställda på lägenheten och möjligheterna att ordna med avbytare under övningen framgår.  

Skäl som ansluter sig till studier 

Om du studerar bör du i god tid kontakta din läroinrättning och reda ut de frågor som ansluter sig till repetitionsövningen. Om det inte är möjligt för dig att delta i övningen måste du sända en utredning till regionalbyrån. Den som är på väg att inleda sina studier ska intyga att han eller hon har blivit godkänd till läroinrättningen och att han eller hon personligen måste vara närvarande vid läroinrättningen under övningen. Med inledande av studierna avses de första åtgärderna i samband med studierna, såsom utdelning av nycklar och passertaggar i den nya läroinrättningen. Att man inleder en ny kurs räknas inte.

Om du ansöker om befrielse på grund av att studierna är i ett avancerat skede eller i slutskedet ska det framgå av läroinrättningens utredning, varför du måste studera (viktig föreläsning, arbetsprov eller dylikt) eller ägna dig åt ditt slutarbete just under repetitionsövningen. Du bör själv ansöka om befrielse och bifoga en utredning om dina studier till din ansökan. 

Familjeskäl och andra personliga skäl 

Orsaker som kan möjliggöra frånvaro från en repetitionsövning kan vara t.ex. eget barns födelse, att man är änkling eller änka, ensamförsörjare för sitt minderåriga barn, att en familjemedlem är allvarligt sjuk och att detta kan intygas eller att man är närståendevårdare. Också egen vigsel, nära anhörigs begravning eller deltagande i betydande internationell tävling som Finlands representant kan vara godtagbara frånvaroorsaker. Om du sköter ett barn eller en anhörig hemma och du får hemvårdsstöd eller stöd för närståendevård, bifoga ett intyg från kommunens socialmyndigheter eller en kopia av stödbeslutet till din ansökan.   

En semesterresa som betalts innan man förordnats till övningen, och att det bevisligen inte går att ändra tidpunkten för resan eller att resans pris inte kan betalas tillbaka, kan utgöra en godtagbar orsak att utebli från en repetitionsövning.  

Skötsel av sällskapsdjur eller husdjur är inte en godtagbar orsak att utebli, om inte skötseln av djuren har att göra med din yrkesutövning. Du måste själv skaffa djuren en skötare eller plats där de sköts, och Försvarsmakten deltar inte i kostnaderna för djurens skötsel.

Bosatt utomlands 

Om du är varaktigt bosatt utomlands och den som utfärdat ordern inte varit medveten om detta då ordern gavs bör du, snarast möjligt efter att du fått ordern, sända ett skriftligt intyg om att du är bosatt utomlands till den regionalbyrå som sänt ordern. 

Av intyget bör det framgå,

 • sedan när du är bosatt utomlands,
 • hur länge du kommer att vara bosatt utomlands,
 • din ordinarie adress utomlands och 
 • på vilka grunder du bör anses vara varaktigt bosatt utomlands.
´