Hyppää sisältöön

Kertausharjoituksesta vapautuminen

Voit hakea vapautusta kertausharjoituksesta:

 • terveydellisistä syistä
 • työ- tai opiskelusyistä
 • henkilökohtaisista syistä
 • mikäli asut vakituisesti ulkomailla.

Vapautuksen myöntää sinut harjoitukseen käskenyt aluetoimisto. Harjoituksen johtajalla tai vääpelillä ei ole oikeutta vapauttaa sinua.

Harjoituksesta ei saa jäädä pois, ellei sinulle ei ole myönnetty vapautusta kirjallisesti, aluetoimiston toimesta. Vapautusta pitää hakea kirjallisesti. Muista liittää hakemukseen myös perustelut, todistukset, lausunnot, kuitit yms.

Huomioi, että vapautushakemusten käsittelyaika on maksimissaan 10 arkipäivää. Vapautushakemus ei oikeuta sinua jäämään käsittelyajaksi pois harjoituksesta. Sinun on ilmoittauduttava harjoitukseen, jos vapautushakemuksesi käsittely on kesken. Hae vapautusta ajoissa!

Täytä hakemus: "Vapautushakemus kertausharjoituksesta" ja palauta se aluetoimistoosi.

Terveydelliset syyt

Mikäli vammaudut tai sairastut niin, ettet kykene suoriutumaan suunnitelluista palvelustehtävistä kertausharjoituksessa, tulee sinun toimittaa käskyn lähettäneelle aluetoimistolle kirjallinen lääkärintodistus. Todistuksesta pitää selvitä vamman tai sairauden laatu ja sen aiheuttama este palveluskelpoisuudelle. Lääkärin suorittamat tutkimukset ja niiden pohjalta tehdyt diagnoosit sekä jatkohoidon suunnitelmat tulisi kirjata aluetoimistolle toimitettavaan todistukseen.
COVID-19:ään liittyvissä tapauksissa hakiessasi vapautusta, sinun tulee toimittaa lääkärintodistus (etälääkäri ei riitä). Mikäli teidät on määrätty karanteeniin, tulee lääkärintodistukseen liittää todistus karanteenimääräyksestä. Pelkkä ilmoittautuminen koronatestiin ei ole riittävä peruste kertausharjoituksesta vapauttamiseksi. Mikäli ulkomaille matkustaminen aiheuttaa paluuajankohtana karanteenin, joka ulottuu kertausharjoituksen ajalle, tulee kertausharjoituksesta hakea vapautusta ennen ulkomaille lähtöä. Asia käsitellään, kuten harjoituksen ajalle aiheutuva matka käsiteltäisiin. 

Työhön perustuvat syyt

Jos työnantajallesi koituu erityisen vakavaa haittaa siitä, että osallistut kertausharjoitukseen, aluetoimisto voi myöntää sinulle vapautuksen. Työnantajasi tulee antaa sinulle selvitys, josta ilmenee, miksi työpanostasi ei voida korvata harjoituksen ajaksi ja miksi työnantajallesi koituvaa haittaa voidaan pitää vakavana. Sinun tulee anoa vapautusta itse ja liittää hakemukseesi työnantajasi tekemä selvitys. Työnantajasi ei voi anoa vapautusta puolestasi.

Selvityksestä tulee käydä ilmi

 • tehtävänkuvauksesi ja asemasi organisaatiossa
 • harjoituksen aikana vastuullasi olevat työtehtävät
 • yrityksen koko ja vuositulos
 • poissaolon aiheuttama muutos yrityksen tulokseen tai toimintaan
 • miksi yrityksessä ei kyetä korvaamaan työsuoritettasi sisäisin sijaisuusjärjestelyin
 • mahdollinen avainhenkilöstatuksesi: milloin se on myönnetty ja mihin se perustuu
 • toimenpiteet, jotka työnantaja on tehnyt mahdollistaakseen osallistumisesi kertausharjoitukseen
 • kuinka työnantaja toimisi sinun sairastuessa

Ammatinharjoittajan pitää kyetä perustelemaan kertausharjoituksen aiheuttama vakava haitta työlleen. Hakemuksessa huomioon otettavia asioita voivat olla esimerkiksi kolmansien osapuolten kanssa tehdyt sitoumukset ja sopimukset. Maatalousyrittäjän ja poronhoitajan tulee liittää hakemukseen maataloussihteerin tai vastaavan tahon lausunto, josta ilmenee tilan työntekijöiden lukumäärä ja mahdollisuudet lomittajan järjestämiseen harjoituksen ajalle.

Opiskeluun perustuvat syyt

Opiskelijana sinun on syytä ottaa yhteyttä oppilaitokseesi ajoissa ja selvittää kertausharjoitukseen liittyvät asiat. Mikäli harjoitukseen osallistuminen ei mielestäsi onnistu, pitää sinun lähettää aluetoimistolle selvitys. Opinnot aloittavan on todistettava, että hänet on hyväksytty oppilaitokseen ja että harjoituksen aikana hänen täytyy olla henkilökohtaisesti läsnä oppilaitoksessa. Opintojen aloittamisella tarkoitetaan opintojen alkutoimenpiteitä, kuten avaimien ja kulkutunnisteiden jakoa opiskelijoille uudessa oppilaitoksessa, ei uuden kurssin aloittamista.

Jos haet vapautusta opintojen etenemiseen tai viimeistelyyn liittyvällä syyllä, oppilaitoksen selvityksestä on ilmettävä, miksi sinun on opiskeltava (tärkeä luento, työnäyttö tms.) tai sinun on tehtävä opinnäytetyötäsi juuri kertausharjoituksen aikana. Sinun tulee anoa vapautusta itse ja liittää hakemukseesi selvitys opinnoistasi.

Perhesyyt ja muut henkilökohtaiset syyt

Syitä olla poissa kertausharjoituksesta voivat olla esimerkiksi lapsen syntymä, leskeys, alaikäisen lapsen yksinhuoltajuus, perheenjäsenen vakava todennettava sairaus tai omaishoitajana toimiminen. Myös omat vihkiäiset, lähiomaisen hautajaiset tai osallistuminen merkittävään kansainväliseen kilpailuun Suomen edustajana voivat olla hyväksyttäviä poissaolosyitä. Mikäli hoidat kotona lasta tai omaista ja saat kotihoidontukea tai omaishoitotukea, liitä hakemukseesi todistus kunnan sosiaaliviranomaisilta tai kopio tukipäätöksestä.

Ennen harjoitusmääräyksen saamista maksettu lomamatka, jonka ajankohdan muuttaminen tai matkan hinnan takaisin saaminen on todistettavasti mahdotonta, voi kelvata syyksi jäädä pois kertausharjoituksesta.

Lemmikki- ja kotieläinten hoitaminen ei ole hyväksyttävä syy, ellei eläinten hoitaminen liity ammatinharjoittamiseesi. Sinun on itse hankittava eläimille hoitaja tai hoitopaikka, eikä Puolustusvoimat osallistu eläinten hoitokustannuksiin.

Ulkomailla asuminen

Mikäli asut pysyvästi ulkomailla, eikä määräyksen antajalla ole ollut tästä tietoa määräystä annettaessa, tulee sinun toimittaa käskyn lähettäneeseen aluetoimistoon kirjallinen todistus ulkomailla asumisesta mahdollisimman pian käskyn saatuasi.

Todistuksesta tulee käydä ilmi

 • milloin ulkomailla asuminen on alkanut
 • kuinka pitkään asuminen ulkomailla jatkuu
 • mikä on vakituinen osoite ulkomailla
 • millä perusteella ulkomailla asumista tulisi pitää pysyvänä.