Hyppää sisältöön

Kertausharjoituksesta vapautuminen

Voit hakea vapautusta kertausharjoituksesta:

 • terveydellisistä syistä
 • työ- tai opiskelusyistä
 • henkilökohtaisista syistä
 • mikäli asut vakituisesti ulkomailla.

Vapautuksen myöntää sinut harjoitukseen käskenyt aluetoimisto. Harjoituksen johtajalla tai vääpelillä ei ole oikeutta vapauttaa sinua.

Sinun on osallistuttava harjoitukseen, paitsi jos aluetoimisto on myöntänyt vapautuksen kirjallisesti. Vapautusta pitää hakea kirjallisesti. Muista liittää hakemukseen myös perustelut, todistukset, lausunnot, kuitit yms.

Huomioi, että vapautushakemusten käsittelyaika on maksimissaan 10 arkipäivää. Vapautushakemus ei oikeuta sinua jäämään käsittelyaikana pois harjoituksesta. Sinun on ilmoittauduttava harjoitukseen, jos vapautushakemuksesi käsittely on kesken. Hae vapautusta ajoissa!

Kun haluat hakea vapautusta, täytä hakemus: "Vapautushakemus kertausharjoituksesta" ja palauta se käskyttäneeseen aluetoimistoon.

Terveydelliset syyt

Mikäli koet, ettet vammautumisen tai sairauden vuoksi kykene suoriutumaan sinulle suunnitellusta palvelustehtävästä kertausharjoituksessa, tulee sinun hakeutua lääkärintarkastukseen ja toimittaa tarkastuksessa laadittu lääkärinlausunto käskyttäneeseen aluetoimistoon. Lausunnosta tulee luotettavalla tavalla ilmetä vamman tai sairauden laatu ja sen aiheuttama este harjoitukseen osallistumiselle. Lääkärin suorittamat tutkimukset, tutkimustulokset ja niiden pohjalta tehdyt diagnoosit sekä jatkohoidon suunnitelmat tulisi kirjata käskyttävälle aluetoimistolle toimitettavaan lausuntoon. 

Lausunnosta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: 

 • Lääkärin tiedot, allekirjoitus ja SV-numero/yksilöintitunnus sekä potilaan tiedot
 • tutkimukset, tutkimustulokset ja diagnoosi (sisältäen ICD-10 koodit)
 • Lyhyt kertomus potilaan tilanteesta ja mahdollisesta hoitosuunnitelmasta
 • Lääkärin kannanotto asevelvollisen harjoituksen aikaiseen palveluskelpoisuuteen. Lääkärin perusteltu lausunto, pystyykö asevelvollinen osallistumaan kyseessä olevaan käskettyyn kertausharjoitukseen. 
 • Lääkärinlausunnon tulee kattaa koko käsketty kertausharjoitusaika

Otathan huomioon, että kertausharjoituskäskysi pysyy voimassa niin kauan kunnes aluetoimisto sitä mahdollisesti muuttaa.

Työhön perustuvat syyt

Jos työnantajallesi koituu erityisen vakavaa haittaa siitä, että osallistut kertausharjoitukseen, aluetoimisto voi myöntää sinulle vapautuksen. Työnantajasi tulee antaa sinulle selvitys, josta ilmenee, miksi työpanostasi ei voida korvata harjoituksen ajaksi ja miksi työnantajallesi koituvaa haittaa voidaan pitää vakavana. Sinun tulee anoa vapautusta itse ja liittää hakemukseesi työnantajasi tekemä selvitys. Työnantajasi ei voi anoa vapautusta puolestasi.

Selvityksestä tulee käydä ilmi

 • tehtävänkuvauksesi ja asemasi organisaatiossa
 • harjoituksen aikana vastuullasi olevat työtehtävät
 • yrityksen koko ja vuositulos
 • poissaolon aiheuttama muutos yrityksen tulokseen tai toimintaan
 • miksi yrityksessä ei kyetä korvaamaan työsuoritettasi sisäisin sijaisuusjärjestelyin
 • mahdollinen avainhenkilöstatuksesi: milloin se on myönnetty ja mihin se perustuu
 • toimenpiteet, jotka työnantaja on tehnyt mahdollistaakseen osallistumisesi kertausharjoitukseen
 • kuinka työnantaja toimisi sinun sairastuessa

Ammatinharjoittajan pitää kyetä perustelemaan kertausharjoituksen aiheuttama vakava haitta työlleen. Hakemuksessa huomioon otettavia asioita voivat olla esimerkiksi kolmansien osapuolten kanssa tehdyt sitoumukset ja sopimukset. Ammatinharjoittajan tulee liittää hakemukseen kaupparekisteriote. Maatalousyrittäjän ja poronhoitajan tulee liittää hakemukseen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto, josta ilmenee tilan työntekijöiden lukumäärä ja mahdollisuudet lomittajan järjestämiseen harjoituksen ajalle.

Opiskeluun perustuvat syyt

Opiskelijana sinun on syytä ottaa yhteyttä oppilaitokseesi ajoissa ja selvittää kertausharjoitukseen liittyvät asiat. Mikäli harjoitukseen osallistuminen ei mielestäsi onnistu, pitää sinun lähettää aluetoimistolle selvitys. Pyydä oppilaitokseltasi allekirjoitettu todistus opiskelusta hakemuksen liitteeksi.

Opinnot aloittavan on todistettava, että hänet on hyväksytty oppilaitokseen ja että harjoituksen aikana hänen täytyy olla henkilökohtaisesti läsnä oppilaitoksessa. Opintojen aloittamisella tarkoitetaan opintojen alkutoimenpiteitä, kuten avaimien ja kulkutunnisteiden jakoa opiskelijoille uudessa oppilaitoksessa, ei uuden kurssin aloittamista.

Jos haet vapautusta opintojen etenemiseen tai viimeistelyyn liittyvällä syyllä, oppilaitoksen selvityksestä on ilmettävä, miksi sinun on opiskeltava (tärkeä luento, työnäyttö tms.) tai sinun on tehtävä opinnäytetyötäsi juuri kertausharjoituksen aikana. Sinun tulee anoa vapautusta itse ja liittää hakemukseesi selvitys opinnoistasi.

Perhesyyt ja muut henkilökohtaiset syyt

Syitä olla poissa kertausharjoituksesta voivat olla esimerkiksi lapsen syntymä, leskeys, alaikäisen lapsen yksinhuoltajuus, perheenjäsenen vakava todennettava sairaus tai omaishoitajana toimiminen. Myös omat vihkiäiset, lähiomaisen hautajaiset tai osallistuminen merkittävään kansainväliseen kilpailuun Suomen edustajana voivat olla hyväksyttäviä poissaolosyitä. Mikäli hoidat kotona lasta tai omaista ja saat kotihoidontukea tai omaishoitotukea, liitä hakemukseesi todistus kunnan sosiaaliviranomaisilta tai kopio tukipäätöksestä.

Ennen harjoitusmääräyksen saamista maksettu lomamatka, jonka ajankohdan muuttaminen tai matkan hinnan takaisin saaminen on todistettavasti mahdotonta, voi kelvata syyksi jäädä pois kertausharjoituksesta.

Lemmikki- ja kotieläinten hoitaminen ei ole hyväksyttävä syy, ellei eläinten hoitaminen liity ammatinharjoittamiseesi. Sinun on itse hankittava eläimille hoitaja tai hoitopaikka, eikä Puolustusvoimat osallistu eläinten hoitokustannuksiin.

Ulkomailla asuminen

Mikäli asut pysyvästi ulkomailla, eikä määräyksen antajalla ole ollut tästä tietoa määräystä annettaessa, tulee sinun toimittaa käskyn lähettäneeseen aluetoimistoon kirjallinen todistus ulkomailla asumisesta mahdollisimman pian käskyn saatuasi.

Todistuksesta tulee käydä ilmi

 • milloin ulkomailla asuminen on alkanut
 • kuinka pitkään asuminen ulkomailla jatkuu
 • mikä on vakituinen osoite ulkomailla
 • millä perusteella ulkomailla asumista tulisi pitää pysyvänä.
´