Sotilas vaihtaa rintaansa vänrikin arvomerkin

Reservin ylennykset

Sotilaallista esimiesasemaa, koulutusta ja tehtävää osoitetaan sotilasarvolla tai palvelusarvolla. Reserviläisten ylennykset perustuvat kertausharjoituspäivien määrään, sodan ajan tehtävään ja sopivuuteen.

Voit saada ylennykseen oikeuttavia kertausharjoituspäiviä osallistumalla ja suoriutumalla hyvin:

  • kertausharjoituksista,
  • Puolustusvoimien vapaaehtoisista harjoituksista,
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) tilatuista koulutustapahtumista tai
  • muista vastaavista koulutustapahtumista.

Palvelus Puolustusvoimissa, rauhanturvaajatehtävissä tai muissa vastaavissa tehtävissä voidaan ottaa ylennyksissä huomioon.

Ylennyksen voit saada 4 - 7 vuoden välein. Upseeriylennyksiä annetaan sitä harvemmin, mitä korkeamman arvon reserviläinen on saavuttanut. Ylennykset ovat aina harkinnanvaraisia.

Ylentämisen edellytyksenä on, että

  • sinut on sijoitettu tai olet sijoitettavissa tehtävään, joka mahdollistaa ylentämisen tai
  • sinut on varattu poikkeusolojen muuhun tehtävään (henkilövaraus eli VAP).

Ylentämiset tapahtuvat pääsääntöisesti Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6. ja itsenäisyyspäivänä 6.12. Miehistöön kuuluvia voidaan ylentää lisäksi kertausharjoitusten yhteydessä.

Sotilasarvo

Koulutusvaatimus päivinä sekä sijoitus ja sopivuus sodan ajan tehtävään

korpraali/ylimatruusi

1 pvä

alikersantti

7 vrk (edellisestä ylennyksestä vähintään 4 vuotta)

kersantti

reservin aliupseeri 10 päivää (4 vuotta)

ylikersantti

reservin aliupseeri 20 päivää, varusmieskersantti 10 päivää (4 vuotta)

vääpeli/pursimies

reservin aliupseeri 40 päivää, varusmieskersantti 30 päivää (5 vuotta)

ylivääpeli/ylipursimies

reservin aliupseeri 50 päivää, varusmieskersantti 40 päivää (5 vuotta)

sotilasmestari res-au

(5 vuotta)

vänrikki /aliluutnantti

reservin upseeri

luutnantti

reservin upseeri 10 päivää (4 vuotta)

yliluutnantti

reservin upseeri 30 päivää (5 vuotta)

kapteeni/kapteeniluutnantti

reservin upseeri 60 päivää (6 vuotta)

majuri/komentajakapteeni

reservin upseeri (7 vuotta)

everstiluutnantti/komentaja

kuten edellä, vain erikoistapauksessa (7 vuotta)