Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Iloisia reserviläisiä harjoituksessa

Kertausharjoitukset

Kertausharjoitukset ylläpitävät sodan ajan joukkojen suorituskykyä ja reserviläisten maanpuolustustaitoja.

Reserviin kuuluva asevelvollinen voidaan määrätä kertausharjoitukseen. Kertausharjoitukset perustuvat asevelvollisuuslakiin ja ovat yhtä velvoittavia kuin varusmiespalvelus.

Määräys osallistua kertausharjoitukseen lähetetään sinulle vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista. Määräajasta voidaan sinun suostumuksella poiketa.

Kertausharjoituskäskyn tai kutsun vapaaehtoiseen harjoitukseen saatuasi sinun pitää seurata kirjeessä olevia ohjeita. Täytä kertausharjoituskäskyn B-osa ja lähetä se käskyn lähettäneeseen aluetoimistoon.

Kertausharjoitus on asevelvollisen oikeus

 • Sinulla on oikeus saada työstäsi vapaata kertausharjoituksen suorittamista varten. Sinun tulee ilmoittaa harjoituksesta työnantajalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen harjoitusta. Sinulla on irtisanomissuoja.
 • Työttömän tulee vastaavasti ilmoittaa harjoituksesta työttömyyspäivärahan maksajalle ja Työ- ja elinkeinotoimistoon.
 • Kertausharjoituskäskyssä kerrotaan, mistä saat harjoitukseen liittyviä lisätietoja. Kertausharjoitukseen osallistuminen on pakollista, mikäli et ole saanut aluetoimiston myöntämää vapautusta.

Suomen turvallisuustilanteen vaatiessa voidaan Tasavallan presidentin päätöksellä määrätä reserviläisiä kertausharjoitukseen kolmen kuukauden määräajasta poiketen. Näin mahdollistetaan tarvittaessa sotilaallisen valmiuden kohottaminen. Tällöin määräys kertausharjoitukseen annetaan kunkin reserviläisen osalta enintään 30 päiväksi kerrallaan.

Harjoituksiin voidaan käskeä reservissä olon aikana

 • upseerit, opistoupseerit ja aliupseerit 200 päiväksi,
 • vaativiin miehistön tehtäviin koulutetut 150 päiväksi ja
 • muu miehistö 80 päiväksi.

Reserviläisen etuudet

Kertausharjoituksen aikana olet oikeutettu maksuttomaan muonitukseen, majoitukseen ja varustukseen sekä terveydenhuoltoon ja lääkitykseen. Lisäksi sinulle korvataan matkakustannukset harjoitukseen saapumiseksi ja sieltä poistumiseksi halvimman julkisen kulkuneuvon mukaisesti.

Oikeus- ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa saat apua joukko-osaston sosiaalikuraattorilta. Kuraattorin palvelut ovat maksuttomia, ja häneen voi ottaa yhteyttä jo ennen kertausharjoitusta. Harjoituksen yhteydessä sattuneista tapaturmista maksetaan korvausta.

Reserviläispalkka ja päiväraha

Puolustusvoimat maksaa sinulle kertausharjoituksesi ajalta reserviläispalkkaa ja päivärahaa. Reserviläispalkka on veronalaista tuloa, eikä siitä tarvitse erikseen ilmoittaa verottajalle. Työnantajaasi varten reserviläispalkasta saat palkkalaskelman.

Reserviläispalkkaa maksetaan

 • upseereille ja erikoisupseereille 65,85 euroa päivältä (1.8. alkaen 67,59 euroa)
 • aliupseereille 62,80 euroa päivältä (1.8. alk. 64,52 euroa)
 • miehistölle 60,10 euroa päivältä (1.8. alk. 61,44 euroa)

Lisäksi kaikille maksetaan päivärahaa 5,15 euroa päivältä (1.1.2021 alkaen 5,20 euroa). Päiväraha on verotonta tuloa. Naiset saavat myös varusrahaa 0,50 euroa päivältä.

Vapaaehtoiseen harjoitukseen kutsutulla on yllä mainittuihin etuuksiin muuten samat oikeudet, mutta hänelle ei makseta reserviläispalkkaa.

Kaikki etuudet maksetaan kertausharjoitukseen tai vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistuneiden tileille vähintään kerran kuukaudessa.

Kertausharjoitus ja työt

Harjoituskäsky pyritään lähettämään noin puoli vuotta ennen harjoituksen alkua, jotta ehdit hoitamaan siviiliasiasi kuntoon.

Ennen harjoituksia sinun tulee olla yhteydessä työnantajaasi tai työttömyysrahan maksajaan. Kertausharjoitukset ovat hyväksyttävä syy olla poissa töistä, kunhan harjoituksesta on ilmoitettu työnantajalle yli kaksi kuukautta ennen harjoitusta. Kertausharjoituksessa olevaa ei voida irtisanoa työ- eikä virkasuhteesta. Lisätietoa saat osoitteesta tem.fi/maanpuolustusvelvollisen-tyosuhdeturva.

Sinulla voi olla kertausharjoituksen ajalta oikeus myös täyteen tai osittaiseen palkkaan, riippuen oman alasi työ- tai virkaehtosopimuksesta. Asia kannattaa selvittää jo ennen harjoitusta työnantajaltasi tai ammattiliitostasi. Työttömälle kertausharjoitus ei aiheuta omavastuuaikaa työttömyyspäivärahan maksuun.

Kertausharjoitukseen käskettynä voit perheesi kanssa hakea toimeentulotukea kuntasi sosiaalitoimesta.

Jos olet lisäavustuksen tarpeessa, voit anoa sotilasavustusta. Tällöin sinulle voidaan maksaa asumisavustusta ja korvata erääntyvät opintolainan korot. Sotilasavustuksesta saat lisätietoa Kelan sivuilta.

Loma ja vapautus

Kertausharjoituksesta voit saada perustellusta ja todistetusta syystä lomaa. Jos este harjoitukseen osallistumiselle on lyhytaikainen, on syytä hakea vapautuksen sijasta lomaa. Lomaa voit hakea harjoituksen johtajalta, jonka yhteystiedot ovat harjoituskäskyssä tai -kutsussa.

Kertausharjoituksesta voit saada vapautuksen esimerkiksi

 • terveydellisistä syistä,
 • työ- tai opiskelusyistä,
 • henkilökohtaisista syistä tai
 • mikäli asut vakituisesti ulkomailla.

Harjoituksesta ei saa jäädä pois, jos sinulle ei ole myönnetty vapautusta kirjallisesti. Vapautusta pitää hakea kirjallisesti käskyn lähettäneeltä aluetoimistolta.

Täytä hakemus: "Vapautushakemus kertausharjoituksesta"

Terveydelliset syyt

Mikäli vammaudut tai sairastut niin, ettet kykene suoriutumaan suunnitelluista palvelustehtävistä kertausharjoituksessa, tulee sinun toimittaa käskyn lähettäneelle aluetoimistolle kirjallinen lääkärintodistus. Todistuksesta pitää selvitä vamman tai sairauden laatu ja sen aiheuttama este palveluskelpoisuudelle.

Työ

Jos työnantajallesi koituu huomattavaa haittaa siitä, että osallistut kertausharjoitukseen, aluetoimisto voi myöntää sinulle vapautuksen. Työnantajasi tulee antaa selvitys, josta ilmenee, miksi työpanostasi ei voida korvata harjoituksen ajaksi ja miksi työnantajallesi koituvaa haittaa voidaan pitää merkittävänä. Sinun tulee anoa vapautusta itse ja liittää hakemukseesi työnantajasi tekemä selvitys.

Selvityksestä tulee käydä ilmi

 • tehtävänkuvauksesi ja asemasi organisaatiossa,
 • harjoituksen aikana vastuullasi olevat työtehtävät,
 • yrityksen koko ja vuositulos,
 • poissaolon aiheuttama muutos yrityksen tulokseen tai toimintaan,
 • miksi yrityksessä ei kyetä korvaamaan työsuoritettasi sisäisin sijaisuusjärjestelyin,
 • mahdollinen avainhenkilöstatuksesi: milloin se on myönnetty ja mihin se perustuu ja
 • toimenpiteet, jotka työnantaja on tehnyt mahdollistaakseen osallistumisesi kertausharjoitukseen.

Ammatinharjoittajan pitää kyetä perustelemaan kertausharjoituksen aiheuttama merkittävä haitta työlleen. Hakemuksessa huomioon otettavia asioita voivat olla esimerkiksi kolmansien osapuolten kanssa tehdyt sitoumukset. Maatalousyrittäjän ja poronhoitajan tulee liittää hakemukseen maataloussihteerin tai vastaavan tahon lausunto, josta ilmenee tilan työntekijöiden lukumäärä ja mahdollisuudet lomittajan järjestämiseen harjoituksen ajalle.

Opiskelu

Opiskelijana sinun on syytä ottaa yhteyttä oppilaitokseesi ajoissa ja selvittää kertausharjoitukseen liittyvät asiat. Mikäli harjoitukseen osallistuminen ei onnistu, pitää sinun lähettää aluetoimistolle selvitys. Opinnot aloittavan on todistettava, että hänet on hyväksytty oppilaitokseen ja että harjoituksen aikana hänen täytyy olla henkilökohtaisesti läsnä oppilaitoksessa.

Jos haet vapautusta opintojen etenemiseen tai viimeistelyyn liittyvällä syyllä, oppilaitoksen selvityksestä on ilmettävä, miksi sinun on opiskeltava tai tehtävä opinnäytetyötäsi juuri kertausharjoituksen aikana. Sinun tulee anoa vapautusta itse ja liittää hakemukseesi selvitys opinnoistasi.

Perhesyyt ja muut henkilökohtaiset syyt

Syitä olla poissa kertausharjoituksesta voivat olla esimerkiksi lapsen syntymä, leskeys, alaikäisen lapsen yksinhuoltajuus, perheenjäsenen vakava todennettava sairaus tai omaishoitajana toimiminen. Myös omat vihkiäiset, lähiomaisen hautajaiset tai osallistuminen merkittävään kansainväliseen kilpailuun Suomen edustajana voivat olla hyväksyttäviä poissaolosyitä. Mikäli hoidat kotona lasta tai omaista ja saat kotihoidontukea tai omaishoitotukea, liitä hakemukseesi todistus kunnan sosiaaliviranomaisilta tai kopio tukipäätöksestä.

Ennen harjoitusmääräyksen saamista maksettu lomamatka, jonka ajankohdan muuttaminen on todistettavasti mahdotonta, voi kelvata syyksi jäädä pois kertausharjoituksesta.

Ulkomailla asuminen

Mikäli asut pysyvästi ulkomailla, eikä määräyksen antajalla ole ollut tästä tietoa määräystä annettaessa, tulee sinun toimittaa käskyn lähettäneeseen aluetoimistoon kirjallinen todistus ulkomailla asumisesta mahdollisimman pian käskyn saatuasi.

Todistuksesta tulee käydä ilmi,

 • milloin ulkomailla asuminen on alkanut,
 • kuinka pitkään asuminen ulkomailla jatkuu,
 • mikä on vakituinen osoite ulkomailla ja
 • millä perusteella ulkomailla asumista tulisi pitää pysyvänä.
Puolustusvoimat

Puolustusvoimien laillisuusvalvonta koskien kolmen harjoituksen järjestelyjä Lemmenjoella on saatu päätökseen

Puolustusvoimissa on suoritettu oma-aloitteinen laillisuusvalvonta liittyen Ilmavoimien Lapinmaja-säätiön Lemmenjoen majalla järjestettyyn kolmeen harjoitukseen. Tarkastuksessa todetaan, että tapahtumat rinnastuvat sidosryhmätapaamisiin, eikä aikaisempi toimintatapa voi jatkua. Monen päätöksessä mainitun asian osalta Ilmavoimissa on jo ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin.
22.12.2020 | 9.00
Johtamisjärjestelmä - tulta, liikettä ja tekniikkaa
Karjalan prikaati

Johtamisjärjestelmä - tulta, liikettä ja tekniikkaa

Taistelukentän tärkeimmät elementit ovat tuli ja liike. Johtamisjärjestelmän avulla nämä taistelun elementit sovitetaan ja aikautetaan yhteen. Keihäs20 -taisteluharjoituksessa liikkuvien sotatoimienjohtamiseen käytettävä johtamisjärjestelmä koostuu laajasta valikoimasta tiedonsiirto- ja johtamispaikkaratkaisuja sekä erilaisia palveluita.
3.12.2020 | 19.32
KEIHÄS20 -harjoituksessa hyödynnetään peliorganisaatiota
Karjalan prikaati

KEIHÄS20 -harjoituksessa hyödynnetään peliorganisaatiota

Harjoituksessa peliorganisaatio ei näy, mutta se toimii taustalla tärkeänä tukena koko harjoituksen ajan, tämän avulla mahdollistetaan niin henkilökunnan, reserviläisten kuin myös varusmiesten nousujohteinen harjaantuminen.
1.12.2020 | 15.41
Päättöharjoitukset käyntiin eri puolilla Suomea - harjoituksissa huomioidaan koronarajoitukset
Maavoimat

Päättöharjoitukset käyntiin eri puolilla Suomea - harjoituksissa huomioidaan koronarajoitukset

Maavoimien joukko-osastojen koulutuksen päättöharjoitukset käynnistyvät eri puolilla maata. Harjoituksia on yhteensä neljä ja ne jatkuvat 8. joulukuuta asti. Tavoitteena on testata koulutettujen joukkojen osaaminen ja suorituskyky. Järjestelyissä kiinnitetään erityistä huomiota koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen.
27.11.2020 | 15.17