Hyppää sisältöön

Muut palvelusvaihtoehdot ja palveluksesta vapautetut

Asevelvollisuuden voi suorittaa aseellisessa tai aseettomassa palveluksessa tai siviilipalveluksessa. 

Aseeton palvelus

Jos vakaumuksesi estää sinua suorittamasta asevelvollisuuttasi aseellisessa palveluksessa, voit hakea aseettomaan palvelukseen.

Asevelvollisuuslain (1438/2007) 67–69 §:ssä on säädetty aseettomasta palveluksesta seuraavasti:

  • Asevelvollinen, jota vakaumukseen perustuvat omantunnonsyyt estävät suorittamasta asevelvollisuuttaan aseellisessa palveluksessa ja joka hakee aseettomaan palvelukseen, vapautetaan aseellisesta palveluksesta ja määrätään aseettomaan palvelukseen (67 §). 
  • Aseettoman palvelus järjestetään siten, ettei aseettoman vakaumus joudu ristiriitaan palvelustehtävien täyttämisen kanssa. Aseeton ei ole velvollinen palveluksessa käyttämään asetta tai ampumatarvikkeita, harjoittelemaan niiden käyttämistä eikä osallistumaan niiden huoltoon. Muutoin aseettoman on suoritettava tämän lain mukaista palvelusta ja häneen sovelletaan, mitä sotilaasta säädetään (68 §).
  • Aseettomana palvelevien varusmiesten palvelusaika on 255 päivää, jollei heitä määrätä koulutukseen, joka edellyttää 347 päivän palvelusaikaa (69 §).
  • Aseettomana palvelevia ei kouluteta sodan ajan joukkojen aseellisiksi taistelijoiksi, vaan heidät koulutetaan sellaisiin tehtäviin, joiden toteuttaminen ei edellytä aseen käyttöä tai sen käytön opettamista. 

Aseettomana palvelevia voidaan valita ja kouluttaa toiminnan kannalta tärkeisiin varuskuntapainotteisiin tehtäviin tai erityistehtäviin. Aseettomana palvelevia voidaan kouluttaa poikkeustapauksessa myös esimiestehtävään. 

Aseettomana palvelleet kuuluvat reserviin aseellisina palvelleiden tavoin. Aseettomana palvelleet voidaan sijoittaa joukko-osaston tuottamisvastuulla olevaan sodan ajan joukkoon annetun koulutuksen ja sopivuuden perusteella, esimerkiksi valvonta-, viesti- ja huoltotehtäviin.

Hakemuslomakkeita on saatavissa aluetoimistoista, joukko-osastosta ja osoitteesta puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeet. Hakemus täytetään ohjetekstin mukaisesti ja siinä on oltava hakijan allekirjoitus. Hakemus toimitetaan aluetoimistolle tai sen joukko-osaston komentajalle, jossa palvelee.

Siviilipalvelus

Jos vakaumukselliset syyt estävät sinua suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä varusmiespalvelusta, voit hakea vapautusta sen suorittamisesta. Tällöin sinun on hakeuduttava siviilipalvelukseen. Lisätietoa siviilipalveluksen suorittamisajasta ja -paikasta löydät siviilipalveluskeskuksen sivuilta. Siviilipalvelusaika on 347 vuorokautta ja se alkaa neljän viikon koulutusjaksolla Siviilipalveluskeskuksessa. Loput palveluksesta suoritat työpalvelussa itse hankkimassasi työpalvelupaikassa.

Voit jättää siviilipalvelushakemuksen aikaisintaan kutsunnoissa. Hakemuksesi käsittelee Puolustusvoimien aluetoimisto. Siviilipalvelushakemuksen voi tehdä Omasivarissa kirjautumalla vahvalla tunnistautumisella https://omasivari.mol.fi/enlistment/login. Hakemusta ei saa tehdä ennen kutsuntoja.

Ahvenanmaalaiset

Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavat ja alle 12-vuotiaana maakuntaan muuttaneet saavat varusmiespalveluksen suorittamisen sijasta palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallinnossa. Kunnes tällainen palvelus on järjestetty, kotiseutuoikeuden omaavat ovat vapautettuja asevelvollisuuden suorittamisesta.

 
´