Hoppa till innehåll

Soldaten skakar hand med läkaren

Hälsovård

Du erbjuds gratis hälso- och sjukvård under beväringstjänstgöringen.

Kom frisk till tjänstgöring! Eventuella långtidssjukdomar ska vara undersökta och vården av dem ska vara i balans och skador ska vara skötta innan tjänstgöringen inleds. Som huvudregel kan bara sådana sjukdomar och skador som framkommer under tjänstgöringen undersökas och skötas under tjänstgöringen.

Ankomstgranskning

Alla som inleder sin tjänstgöring genomgår ankomstgranskning under de två första veckorna av tjänstgöringen. Vid behov bedöms din tjänstduglighet på nytt. Granskningen består av en intervju hos en sjukskötare och vid behov av en läkarundersökning.

Vaccinationer

Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om vilka vacciner som ska ges till beväringar. Enligt Lagen om smittsamma sjukdomar är vaccinationerna frivilliga. Att vägra vaccinering utgör inte ett hinder för att fullgöra beväringstjänsten och inverkar inte heller på tjänstduglighetsklassen. Vaccinerna ges under de första två veckorna av tjänstgöringen.

  • difteri- stelkramp- och kikhostavaccin,

  • meningokockvaccin,

  • vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, MPR, samt

  • vaccin mot influensa

Social- och hälsovårdsministeriet kan även fastställa andra antingen regionala eller nationella vaccinationer.

Ta reda på dina vaccinationsuppgifter vid hälsovårdscentralen eller studenthälsovården innan du inleder tjänstgöringen och ta informationen med dig till tjänsten.

På basen av lokala förhållanden kan även andra vacciner (t.ex. TBE-vaccin, dvs. vaccin mot fästingburen encefalit) ges.

Ta reda på vilka vacciner du har fått, vid hälsovårdscentralen eller studenthälsan, innan tjänstgöringen inleds, och ta med dig ditt vaccinationskort, eller motsvarande information till tjänstgöringen.
Förhållandena i kasernerna är gynnsamma för virus och andra smittobärare att sprida sig i bland personer som inte är vaccinerade. Många av sjukdomarna är svårare om man insjuknar i dem i vuxen ålder. Bland annat av ovannämnda orsaker har Social- och hälsovårdsministeriet fastställt att försvarsmakten ska erbjuda alla beväringar ovannämnda vacciner.

Hälsovården under tjänstgöringen

Du kan skriva ut guiden ”Om du blir sjuk”, i PVMoodle (https://www.pvmoodle.fi/login/index.php). Guiden innehåller kompakt information om hälso- och sjukvården under tjänstgöringen.

Under tjänstgöringen ges hälsovård på garnisonernas hälsostationer. Specialsjukvård köps in från den offentliga sjukvårdens sjukhus. Från garnisonens hälsostation kan man få en remiss till specialläkare inom den offentliga sjukvården.

Observera att hälsostationen inte kan ge ut information om ditt hälsotillstånd till dina anhöriga utan ditt skriftliga tillstånd.

Under tjänstetid kan du fråga om råd för hur du ska göra vid ditt truppförbands hälsostation. Hälsostationerna är öppna på vardagar. Dessutom är hälsovårdstjänster alltid tillgängliga under krigs- och skjutövningar. Närmare information om hälsovården i praktiken ges vid garnisonen i början av tjänstgöringen. Du kan ringa till garnisonernas hälsostationer via försvarsmaktens växel, tfn 0299 800.

När hälsostationerna är stängda kan beväringar vända sig till den riksomfattande telefonrådgivningen. Om du blir sjuk eller skadar dig under en permission får du råd om hur du ska göra på följande telefonnummer, som betjänar dygnet runt:

  • tfn 0299 576 888 betjäning på finska
  • tfn 0192 242 800 betjäning på svenska

Om du blir sjuk eller skadar dig under en permission, ska du också så fort som möjligt informera jourhavande eller vaktchefen vid din egen grundenhet och ditt truppförbands hälsostation om detta.

Har du frågor eller vill du ge feedback på vården?

Kontakta i första hand den hälsostation där du har vårdats. Prata med de personer som har skött dig och berätta din åsikt om vården och hur den genomfördes för dem.
Om du vill göra en anmärkning får du närmare information av garnisonens patientombudsman. Patientombudsmannens kontaktuppgifter får du bl.a. från hälsostationen.

Grubbla inte alltför länge på dina problem, utan vänd dig till ditt stödnät!

Socialkuratorn hjälper i civila frågor

Socialkuratorn vid varje truppförband ger dig råd i civila frågor under tjänstgöringen. Till socialkuratorns arbete hör till exempel att ge råd om socialskyddet under tjänstgöringen (utkomststöd och militärunderstöd) och ge handledning i fråga om yrkesval, studier och arbetsliv. Socialkuratorn stöder dig även när det gäller att orka med tjänstgöringen och bekymmer i det civila.

Tveka inte att ta kontakt med socialkuratorn vid ditt truppförband, vid behov kan du göra det redan före tjänstgöringen!

Militärprästen stöder dig

Syftet med det kyrkliga arbetet är att stöda beväringarna mentalt och andligt samt upprätthålla deras etiska förmåga. Vid försvarsmakten tjänstgör ortodoxa och evangelisk-lutherska präster, som står alla beväringar till förfogande oberoende av övertygelse. I tjänstgöringen ingår lektioner som hålls av militärprästen, och för dem som inte hör till kyrkan ordnas lektioner i livsåskådningskunskap.

´