Hoppa till innehåll

Uppbåden börjar i augusti - här några tips för hur du kan förbereda dig

Armén
Utgivningsdatum 8.8.2022 13.38
Pressmeddelande
Kolme varusmiestä.

Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 15.8.–15.12.2022. I tur att delta i uppbåden är män födda år 2004.

Uppbåden 2022 inleds den 15 augusti. Under hösten ordnar regionalbyråerna 540 uppbåd på 244 orter. 

I uppbåden deltar i år ungefär 36 900 personer. I tur att delta i uppbåden är män födda år 2004. I uppbåden deltar även sådana personer från tidigare år som har beordrats att genomgå ny granskning samt personer som utan lagligt hinder uteblivit från tidigare uppbåd. Varje värnpliktig ska delta i uppbådet, om inte regionalbyrån separat har befriat honom från skyldigheten att närvara. 

Vid det lagstadgade uppbådet fastställs de värnpliktigas tjänstduglighet och utgående från det fattas beslut om tjänstgöringen. Vid uppbådet får den värnpliktige veta var och när han kommer att utföra sin tjänstgöring. Önskemål som berör tjänstgöringen kan framföras till uppbådsnämnden vid uppbådet. Militärtjänstens längd framgår ännu inte vid uppbådet, utan tjänstgöringstiden och -uppgiften beordras i slutet av utbildningsgrensskedet. Civiltjänstgöringens längd är 347 dygn. 

Uppbåden har en viktig betydelse för försvaret och samhället. Vid uppbåden nås för sista gången hela den manliga årsklassen, ges information om försvarsplikten samt främjas folkhälsoarbetet. För Försvarsmakten erbjuder uppbåden en möjlighet att träffa värnpliktiga ansikte mot ansikte samt att hålla kontakt med kommuner och lokala myndigheter för att utveckla den övergripande säkerheten och myndighetssamarbetet.

Du som är värnpliktig, så här förbereder du dig för uppbådsdagen

Bekanta dig med tjänstgöringsuppgifterna. Före uppbådet lönar det sig att fundera på de egna tjänstgöringsönskemålen. Försvarsmakten kan erbjuda över 600 mångsidiga tjänstgöringsuppgifter. Bland dem finns säkert något som lämpar sig för var och en. Det lönar sig att i mån av möjlighet utnyttja utbildning som skaffats i det civila, kunnande samt sådant som man själv är intresserad av i tjänstgöringen. Fundera alltså redan på förhand hurdana uppgifter som intresserar dig och förbered dig på att berätta om dem för uppbådsnämnden.

Kontrollera var och när ditt uppbåd hålls. Tidpunkten och platsen för uppbådet framgår av uppbådskungörelsen på sajten intti.fi. Om du redan på förhand vet, att du har förhinder på din egen uppbådsdag eller om du insjuknar före uppbådet, ska du ta kontakt med din egen regionalbyrå och komma överens om hur du sköter uppbådsplikten.

Kom i tid till uppbådsplatsen. Det lönar sig att komma i god tid till uppbådet och vara beredd på att det kan ta hela dagen. Du behöver ta med dig identitetsbevis samt nödvändiga läkar- och studieintyg.

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor går ut den 15 januari 2023

Kvinnorna söker till frivillig militärtjänst för kvinnor genom separat ansökan. I och med den nya lagen som trädde i kraft i juni 2022 tidigareläggs ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor med ungefär sex veckor. Ansökningarna ska i fortsättningen inlämnas senast den 15 januari. Följande ansökningstid för frivillig militärtjänst för kvinnor går alltså ut den 15 januari 2023. Ytterligare information och närmare anvisningar om ansökan finns här.

Se även:

Ansökan till specialtrupper. Vid uppbådet beordras man inte till uppgifter som söks genom ansökan till specialtrupper. Till de flesta uppgifter kan du söka ännu efter uppbådet och efter att tjänstgöringsplatsen blivit fastställd, men om du redan är intresserad av någon specialtrupp, lönar det sig att berätta om det redan vid uppbådet.

Ytterligare information om uppbådet

Frågor som värnpliktiga ofta ställer  

´