Hoppa till innehåll

Uppbåden lyckades trots coronaläget - över 74 procent förordnades i tjänst

Armén
Utgivningsdatum 18.12.2020 10.56
Pressmeddelande
kuva, jossa kutsuntatilaisuudessa on nuoria seuraamassa kutsuntaoppituntia

2020 års uppbådsrond avslutades 15 december. Under uppbåden förordnades 74,33 procent av männen i årsklassen, d.v.s. 22 439 personer till tjänstgöring. Vid uppbåden i år beaktades coronarestriktionerna och vissa uppbådstillfällen anpassades. Man lyckades dock personligen möta alla värnpliktiga på olika håll i Finland.

Försvarsmaktens regionalbyråer genomförde uppbåden inom ramen för coronarestriktionerna på ett lyckat och ur hälsosynvinkel säkert sätt.  I år förordnades 74,33 procent av männen i årsklassen, d.v.s. 22 349 personer i tjänst. Andelen personer som förordnades att träda i tjänst steg nu för första gången sedan år 2013. Den årsklass som deltar i uppbåd, män födda 2002, utgör cirka 30 188 personer. Största delen av dem som förordnats till tjänstgöring inleder sin beväringstjänst vid truppförbanden vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet i 2022 års kontingenter.

– Riktningen bör betraktas som bra och rätt. Man kan dock inte dra särskilt långtgående slutsatser utgående från ett års uppbådsresultat, konstaterar stabschefen vid Armén, generalmajor Markku Myllykangas.

I planeringen och verkställandet av uppbåden förberedde man sig för många olika situationer, och mötesbegränsningarna beaktades. På uppbådsplatserna fästes särskild uppmärksamhet vid hygienen. I uppbådsprogrammet gjordes behövliga ändringar, t.ex. förkortades dess längd. Särskild uppmärksamhet fästes vid säkerhetsavstånden genom att ha sittplatserna längre ifrån varandra och   dela in de uppbådspliktiga i avdelningar.  

– Ända från början av uppbåden betonade vi säkerheten. Vi ordnade med skyddsplexiglas, munskydd och handdesinfektionsmedel till uppbådsplatserna. Detta visar på Försvarsmaktens förmåga att agera även i exceptionella situationer. Den kunniga personalen vid regionalbyråerna och de som deltog i uppbåden ska ha ett tack för att de förstod den exceptionella situationen, säger Myllykangas.

Urvalen, som ordnas årligen under tiden 15.8–15.12, är viktiga för Försvarsmakten, eftersom de möjliggör ett personligt möte med de värnpliktiga. Vid uppbådet fastställs de värnpliktigas tjänstduglighet och fattas beslut om tjänstgöringen. Vid uppbådet kan den värnpliktige framföra önskemål beträffande tjänstgöringen. I samband med uppbådet håller Försvarsmakten kontakt med de lokala myndigheterna. Det ordnades totalt 444 uppbådstillfällen på totalt 245 olika orter.  

I tjänst via uppbådet 

Vid uppbådet får den värnpliktige ett förordnande om att inleda tjänstgöringen, av vilket framgår var och när beväringstjänsten inleds. För dem som förordnats till tjänstgöring inleds tjänstgöringen under något av de därpå följande tre åren. Det lönar sig att ordna sina civila angelägenheter, såsom studier, lån och sitt arbetsförhållande så att tjänstgöringen går smidigt. Man kan också förbereda sig genom att bekanta sig med vardagen i det militära och olika tjänstgöringsuppgifter samt genom att höja sin kondition. Tjänstgöringsuppgifterna och inledandet av tjänstgöringen känns desto trevligare, ju mera man i förväg bekantat sig med och förberett sig för tjänstgöringen. 

Försvarsmaktens truppförband erbjuder många olika tjänstgöringsuppgifter. Under tjänstgöringen kan man utnyttja det kunnande som man erhållit i det civila t.ex. inom medicinaltjänst och säkerhet. Det lönar sig att bekanta sig med tjänstgöringsuppgifterna. Man kan komma med egna önskemål genom att svara på rekrytförfrågan innan tjänstgöringen inleds. 

Nästa ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor går ut 1.3

Kvinnor kan göra frivillig militärtjänst inom alla tjänstgöringsuppgifter. Ansökan bör vara framme vid regionalbyrån senast 1.3.2021. Man kan söka tidigast det år då man fyller 18. För de kvinnor som ansökt ordnas ett urvalstillfälle i april 2021, vid vilket de personer som är tjänstdugliga förordnas till tjänstgöring. Förutsättningar för tjänstgöring är finskt medborgarskap, 18-29 års ålder då tjänstgöringen inleds och att man är lämplig för militär utbildning med avseende på sin hälsa och sina övriga personliga egenskaper. Ytterligare information och närmare anvisningar om ansökan finns på adressen: https://intti.fi/sv/frivillig-tjanstgoring-for-kvinnor.

Sammandrag av resultatet av uppbåden 2020  

Under uppbåden förordnades 74,33 procent (2019: 73,49 %) av männen i årsklassen, d.v.s. 22 439 personer till tjänstgöring, befriades 9,21 procent (2019: 9,82 procent) från tjänstgöring under fredstid av hälsoskäl (C-klass), förordnades 9,32 procent (2019: 9,75) till ny undersökning av hälsoskäl  (E-klass) och utgjorde utomlands bosatta som befriats på grund av flerfaldigt medborgarskap 3,23 procent (2019: 3,25 %),  de som var frånvarande och de som hade laga förhinder att vara frånvarande 2,02 % (2019: 1,76 %), de som hade sökt till civiltjänst 1,47 % (2019: 1,45 %) och antalet befriade ålänningar 0,42 % (2019: 0,48 %).