Hoppa till innehåll

Över 10 000 steg per dag – beväringarnas fysiska kondition stiger under beväringstjänsten

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 27.12.2021 14.28
Pressmeddelande
Varusmiehiä syöksymässä eteenpäin osana taisteluharjoitusta.

Även om konditionen hos de beväringar som inleder tjänstgöringen har försämrats förbättras beväringarnas kondition ändå under beväringstjänsten. Orsaken till förändringen är den fysiska aktiviteten under utbildningen, eftersom en beväring i genomsnitt tar 10 000 - 13 000 steg per dag. I det civila kan antalet steg vara hälften av detta.

Inom Försvarsmakten har man undersökt förändringarna i konditionen under tjänstgöringen hos dem som gjort beväringstjänst under åren 2005-2015. Undersökningen omfattade nästan 250 000 män. Föremål för undersökningen var beväringarnas resultat i muskelkonditionstestet  (magmuskelrörelse, armpress och längdhopp utan ansats) och det s.k. Coopertestet (12 minuters löptest).  

– I medeltal förbättrades uthållighetskonditionen som bedömdes genom Coopertestet med drygt 100 meter, d.v.s. fem procent. För muskelkonditionens del förbättrades resultatet i antalet magmuskelrörelser och ampressar under en minut med 20-30 procent, konstaterar specialplanerare Kai Pihlainen vid Huvudstabens utbildningsavdelning. 

I en annan färsk undersökning tittade man på motsvarande konditionsförändring hos kvinnor som gjort frivillig militärtjänst och konstaterade att också kvinnornas kondition förbättras under tjänstgöringen, men litet mindre än i fråga om männen. 

 

– Exempelvis i Coopertestet blev förändringen i konditionen cirka 50 meter, d.v.s. 2-3 procent. I testet med upprepade rörelser (magmuskelrörelse och ampress) förbättrades resultatet för kvinnornas del med 10-20 procent och i fråga om längdhopp utan ansats med cirka en procent, säger Pihlainen.. 

I fråga om båda undersökningarna är det värt att notera att ju sämre konditionen var i utgångsläget, desto större förbättring kunde man konstatera under tjänstgöringen.  

– Mest nytta hade alltså de beväringar som har den sämsta utgångskonditionen. Hos dem som hade bra kondition redan i utgångsläget skedde ingen motsvarande utveckling, och konditionen kunde till och med sjunka under tjänstgöringen. Undersökningarna har gett värdefull information som grund för utveckling av utbildningen och resultaten har redan utnyttjats i motionsprogrammet Soldatens fysik, som togs i bruk i samband med reformen Utbildning 2020, berättar Pihlainen. 

Tjänstgöringen har en betydande inverkan på konditionens utveckling

Cirka två tredjedelar (68 %) av alla beväringar förbättrar sina resultat i minst tre av de fyra egenskaper som testas och nästan alla (97 %) i minst en av fyra testade egenskaper. Förutom inom den fysiska konditionen skedde det även positiva viktförändringar. Enligt undersökningen gällande beväringar sjönk vikten hos överviktiga med i genomsnitt två kilo och hos dem vilkas vikt överskred viktindexet för fetma (BMI >30) i genomsnitt fem kilo. 

– Om dessa positiva verkningar på hälsan kan upprätthållas ens i liten utsträckning i det civila har förändringarna en betydande inverkan på individens välbefinnande, senare arbetsförmåga och hälsa, nämner Pihlanen. 

Samtidigt inverkar positiva förändringar på en så här stor del av befolkningen även på folkhälsan och nationalekonomin. 

– Den grupp som undersökt verkningarna av fysisk aktivitet bedömer att de nationalekonomiska verkningarna av att folk inte rör på sig lätt kan motsvara till och med tre miljarder euro i året, så det är inte fråga om några små summor, tillägger han. 

 

Könsneutrala konditionstabeller har tagits i bruk 

Inom Försvarsmakten har man övergått från konditionsklassificeringarna enligt ålder och kön till målnivåerna för den fysiska förmågan enligt uppgift. 

– Detta innebär att man fastställt målnivån för uthålligheten och muskelkonditionen för varje militär uppgift oberoende av kön. Förändringen gäller både yrkesmilitärer och beväringar, säger Pihlainen.  

Syftet är att beväringen får veta sin krigstida uppgift före hemförlovningen, inklusive målnivån för den fysiska förmågan i uppgiften. 

– På så sätt kan beväringarna även ges grunder för upprätthållande av konditionen, och Försvarsmakten erbjuder ett färdigt verktyg för detta, Marsmars-applikationen. Marsmars är öppen för alla och kan laddas ned gratis, konstaterar han.  

”Finlands största konditionsskola"

Rent allmänt kan man anse att den fysiska aktiviteten under tjänstgöringen ligger bakom den positiva konditionsutvecklingen. 

– Beväringarna tar mätt med stegantal i genomsnitt 10 000 - 13 000 steg per dag, medan antalet steg i fråga om en person som arbetar sittande i det civila kan vara hälften av det. Under tjänstgöringen rör man sig vanligen i militärutrustning, som väger 20-30 kg extra. Detta medför ökad ansträngning när man rör sig och påverkar således den fysiska konditionen, säger Pihlainen.  

Fysisk fostran ordnas tre gånger per vecka vid sidan av den militära utbildningen. Under den koncentrerar man sig på att utveckla styrke- och uthållighetsegenskaperna. 
– Utbildningsdagarna omfattar nästan alltid en viss mängd fysisk utbildning. Man har strävat efter att integrera den fysiska fostran i den militära utbildningen på så sätt att var och en kan förbättra sin kondition enligt sin egen utgångsnivå, säger han. 

Kvällarna är vanligen fritid, och då kan beväringarna själva bestämma vad de gör. 
– Beväringarnas idrottsklubbar erbjuder mångsidiga möjligheter att röra på sig, och idéerna har kommit från beväringarna själva. Själv skulle jag rekommendera tilläggsträning som ökar den fysiska konditionen, såsom styrketräning, bollspel med snabbt tempo och löpning under fritiden även för dem som har god kondition från början. Som gräns för god kondition kan man räkna 2 700 meters resultat i Coopertestet. För dem som ägnar sig mindre åt motion kan återställande motion rekommenderas i synnerhet i början av tjänstgöringen. Möjliga alternativ kunde vara till exempel muskelvård, yoga eller motionsformer med lägre intensitet, såsom simning eller frisbeegolf, nämner Pihlainen som exempel. 

Möjligheterna att motionera i garnisonerna har förbättrats 

I garnisonerna har det under de fem senaste åren byggts rikligt med motionsplatser utomhus, såsom ställningar för funktionell träning och träningscontainrar. Understödsstiftelsen för landsförsvaret har årligen donerat en betydande summa pengar till truppförbanden för främjande av beväringarnas motionshobbyer.   

– De nya motionsplatserna stöder både den fysiska fostran och hobbyverksamheten, eftersom de möjliggör kombinerad styrke- och uthållighetsträning av god kvalitet. Man måste komma ihåg att konditionen inte kan lagras, utan alla metoder som ökar motionen inverkar positivt även på konditionen, betonar han.