Hoppa till innehåll

Kombinationen av uppbåd och urvalsevenemang för kvinnors frivilliga militärtjänst pilottestas 2024

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 3.4.2023 13.02
Pressmeddelande

Kombinationen av uppbåd och urvalsevenemang för kvinnors militärtjänst kommer att pilottestas i Lappland, Nyland och Tavastland hösten 2024. Piloten är en konkret åtgärd i utvecklingen av värnplikten.

Kombinationen av samtida kvinnors urvalsevenemang och uppbåd, testas på regionalbyråernas ansvarsområden i Lappland, Nyland och Tavastland. I framtiden kommer inriktningen att vara en gemensam tillställning, som kommer att utvecklas under den pågående uppbådsreformen.

Urvalsevenemangen för kvinnor som sökt tjänstgöring vid regionalbyråerna i Lappland, Nyland och Tavastland ordnas samtidigt som männens uppbåd 15.8.-15.12.2024. Kvinnor som ansöker inom området för pilotregionalbyråerna kan ansöka tidigast till kontingent 1/25. Truppförbanden bestäms utgående från regionbyråernas kvoter för truppförbanden.

Överste Jukka Nurmi, inspektör för det frivilliga försvaret, säger att piloten är en konkret åtgärd för att utveckla värnplikten.

– Försvarsmaktens mål är att i framtiden öka antalet kvinnor i frivillig militärtjänst till cirka 2000, och gemensamma uppbåden och urvalsevenemangen är ett sätt. Det är viktigt att uppgifterna om värnplikten och den allmänna säkerheten i fortsättningen fördelas jämlikt över hela åldersgruppen. Uppbådssystemet håller på att utvecklas och i framtiden är planen att pilottesta anordnandet av en gemensam informationsdag i skolorna.

Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor reformerades 2022. Ansökningstiden för rekrytering tidigarelades med sex veckor och löper ut den 15 januari. I och med ändringen i ansökningsschemat kommer kvinnors urvalsevenemang och relaterade hälsoundersökningar att sättas i samma rytm som uppbåden.

Frivillig ansökan till militärtjänst för kvinnor pågår igen

Frivillig militärtjänst för kvinnor kan sökas på nytt från och med den 3 april och ansökningstiden stänger den 15 januari 2024. Den ansökningsprocess som nu inleds genomförs för första gången i tjänsten OmaIntti (MinMili). MinMili är försvarsmaktens förnyade elektroniska tjänst som riktar sig till beväringar och kvinnliga frivilliga. I tjänsten skapas en personlig tidslinje för militärtjänsten för användaren, som innehåller riktat aktuellt innehåll och e-tjänster. OmaIntti öppnas också för andra beväringar i olika skeden av beväringstjänsten, uppbåd, uppbådspliktiga, dem som förbereder sig för tjänstgöring och reservister under detta år. MinMili-tjänsten finns på asiointi.puolustusvoimat.fi.

Ansökan om frivillig militärtjänst för kvinnor

Du kan ansöka frivilligt till militärtjänst för kvinnor om du är finsk medborgare i åldern 18–29 år och ditt hälsotillstånd lämpar sig för militär utbildning. Du kan ansöka i OmaIntti-tjänsten senast 15.1.2024.

Så här söker du:
1.    Logga in i MinMili -tjänsten
2.    Fyll i och skriv ut ett förhandsfrågeformulär för undersökning av hälsotillstånd
3.    Genomgå en läkarundersökning
4.    Fyll i och lämna in en frivillig ansökan om militärtjänst för kvinnor i MinMili-tjänsten
5.    Skicka in din ansökan senast 15.1.
6.    Ansökan till specialstyrkor sker med separat ansökan

Kvinnor som bor i området för regionalbyråerna i Lappland, Nyland och Tavastland deltar i den gemensamma tillställningen hösten 2024, så att de tidigast kan ansöka till kontingent 1/25.

I pilotregionalbyråernas områden kommer kvinnor som fyller 29 år 2024 endast att kunna söka tjänstgöring med en pappersansökan. Om du är 29 år och söker tjänstgöring inom området för Lapplands, Nylands eller Tavastlands regionalbyrå, kontakta din regionalbyrå.

Årets urvalsevenemang för frivillig militärtjänst för kvinnor ordnas liksom tidigare år. Regionalbyråerna kommer att ordna urvalsevenemang för kandidaterna under april. 

Frivillig militärtjänst för kvinnor

Tjänstgöringsuppgifter och -platser

Ansökan till specialtrupper

Regionalbyråerna

´