Skip to content

Tutkimusavustaja (tilastotiede, Sotataidon laitos), Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki

Tervetuloa mukaan tutkimaan sotilaiden toimintakykyä ja käyttäytymistä sekä erityisesti avustamaan tutkimuksien tilastollisissa analyyseissä sekä tilasto-opetuksessa.

Tämä erityistehtävä sisältää tilastotieteen tehtäviä sekä tutkimusavustajan tehtäviä Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella. Tilastolliset analyysit pitävät sisällään analyysejä eri tutkimusaineistoista käyttäen pääasiassa lineaarisia malleja (ml. ANOVA ja regressioanalyysit). Tutkimusavustajan tehtävät sisältävät kirjallisuustutkimusta, koeasetelmien toteuttamista ja suunnittelua sekä kvantitatiivisten analyysien tekoa sekä tulosten raportointia yhdessä toimintakykyosaston tutkijoiden kanssa.  Tehtävän täsmälliset aihealueet määritetään valitun henkilön osaamisen mukaan. Tehtävä tarjoaa hienot mahdollisuudet syventää osaamista tilastotieteen parissa aidoilla tutkimusaineistoilla kokeneiden tutkijoiden avustuksella.

 

Odotukset

Odotamme, että osaat tutkimuksen tekemisen perustaidot ja olet motivoitunut tutkimustoimintaan. Sinulla on valmiudet tehdä tilastollisia analyysejä eri koeasetelmista (poikittaistutkimukset, pitkittäistutkimukset, satunnaistetut koeasetelmat). Osaat tehdä tiedonhakuja, valikoida, analysoida ja yhdistellä tietoa, käyttää sekä laatia kirjallisuuskatsauksia ja tutkimusraportteja. Tehtävässä menestyäksesi sinulla olisi hyvä olla vähintään yliopistolliset aineopinnot soveltavalta tieteenalalta tilastotiede) ja kokemusta työelämästä tai opiskelujen kautta kerrytettynä lineaaristen mallien soveltamisesta.

 

Lisätietoja

Jani Vaara
0299 530 432
[email protected]
 

Linkki Maanpuolustuskorkeakoulun kotisivulle (tutkimusalat)

Linkki Maanpuolustuskorkeakoulun kotisivulle (tietoa meistä)
 

Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on Puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu. Sen keskeisenä tehtävänä on tuottaa korkeasti koulutettua henkilökuntaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle.


Contingent January
Service length is 255 days
Unit National Defence University, Guard Jaeger Regiment
Locations Santahamina, Helsinki

You need to apply. Hakusivulle

´